Demokratyzacja danych: Jak architektura danych może napędzać decyzje biznesowe i inicjatywy AI

Wstęp

Rewolucja cyfrowa w zarządzaniu danymi była nazywana „Transformacją Cyfrową” pięć lat temu. Często opisywana jest w kontekście poprawy dostępu do danych, ale transformacja ta obejmuje znacznie więcej. Systemy demokratyczne danych są użyteczne, gdy upraszczają stosy danych, eliminują strażników danych i pozwalają różnym zespołom na dostęp do danych na swojej platformie danych za pośrednictwem uproszczonych pulpitów nawigacyjnych danych. Poza aspektami technicznymi, mają one większe ambicje. Gdy dane są właściwie zdemokratyzowane, dostarczają pracownikom informacji potrzebnych do pracy nad nimi. Zagłębmy się głębiej w koncepcję demokratyzacji danych i jej wpływ na nowoczesne praktyki biznesowe.

Czym jest demokratyzacja danych?

Demokratyzacja danych odnosi się do procesu umożliwiania dostępu do danych dla użytkowników nietechnicznych bez konieczności interwencji specjalistów IT czy naukowców danych. Ta koncepcja, demokracja danych, opiera się na idei, że dane powinny być dostępne i zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika końcowego jako część umocnienia jednostek i zapewnienia, że decyzje są oparte na danych. Pięć kluczowych aspektów demokratyzacji danych obejmuje:

 • Dostępność: Zapewnienie, że dane są łatwo dostępne dla wszystkich odpowiednich interesariuszy w organizacji, niezależnie od ich wiedzy technicznej.
 • Użyteczność: Dane powinny być prezentowane w sposób zrozumiały i użyteczny dla osób, które mogą nie mieć doświadczenia w analizie danych.
 • Wzmocnienie: Dzięki dostępowi do danych, pracownicy na wszystkich szczeblach mogą podejmować świadome decyzje, co prowadzi do zwiększenia innowacji i wydajności.
 • Zarządzanie danymi i bezpieczeństwo: Podczas udostępniania danych, kluczowe jest również zachowanie prywatności danych, bezpieczeństwa i zgodności z odpowiednimi przepisami i regulacjami.
 • Narzędzia i technologie: Wprowadzanie narzędzi i technologii przyjaznych dla użytkowników, które mogą pomóc nietechnicznym użytkownikom w efektywnej analizie i interpretacji danych.

Dlaczego demokratyzacja danych jest ważna?

Celem demokratyzacji danych jest przesunięcie aktywów danych, aby umożliwić bardziej świadome podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach organizacji, poprzez przełamywanie barier, które tradycyjnie ograniczały dostęp do danych do konkretnych profesjonalistów danych lub działów.

Demokratyzacja danych pomaga firmom podejmować świadome decyzje, wykorzystując technologię do zapewnienia dostępu do danych, ich użytkowania i komunikowania się z nimi, a technologia może być łatwo zastosowana.

Co oznacza zdemokratyzowanie danych?

Demokratyzacja danych to akt, który pozwala każdemu na dostęp do danych. W ten sposób każda osoba będzie miała łatwy sposób na uzyskiwanie, udostępnianie i interpretowanie danych bez konieczności inwestowania w specjalistyczne umiejętności IT.

Jaka jest strategia demokratyzacji danych?

W ciągle zmieniającym się środowisku danych strategie demokratyzacji danych pojawiły się jako transformatywne podejścia. Jest to zasadniczo technika, która umożliwia każdemu w organizacji wykorzystanie danych, niezależnie od wiedzy technicznej.

Jakie wyzwania biznesowe rozwiązuje demokratyzacja danych?

Poprzez uczynienie zarządzania danymi bardziej dostępnymi i użytecznymi w organizacji, rozwiązuje kluczowe wyzwania biznesowe, takie jak:

 1. Ulepszone podejmowanie decyzji: Gdy dane są zdemokratyzowane, pracownicy na wszystkich szczeblach mają dostęp do odpowiednich informacji, co pozwala im podejmować bardziej świadome decyzje. Ta zbiorowa wiedza może prowadzić do lepszych strategii biznesowych i operacyjnych ulepszeń.
 2. Wzmocniona współpraca: Zdemokratyzowane dane sprzyjają kulturze współpracy. Różne działy i zespoły mogą łatwo udostępniać i interpretować dane, prowadząc do bardziej zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów biznesowych.
 3. Zwiększona zwinność i reaktywność: Organizacje mogą szybciej reagować na zmiany rynkowe i potrzeby klientów, ponieważ pracownicy mają dane, których potrzebują, aby reagować i dostosowywać się w czasie rzeczywistym.
 4. Zmniejszone wąskie gardła: W tradycyjnych ustawieniach prośby o analizę danych są kierowane do specjalistycznych zespołów danych, tworząc wąskie gardła. Demokratyzacja eliminuje to, pozwalając nietechnicznym na dostęp i analizę danych samodzielnie.
 5. Wspieranie kultury opartej na danych: Demokratyzacja wprowadza korzystanie z danych do kultury organizacyjnej. Ta zmiana zachęca wszystkich do opierania swoich działań i decyzji na danych, prowadząc do bardziej obiektywnego i skoncentrowanego na wynikach środowiska.
 6. Wzmocnienie pracowników: Dając pracownikom dostęp do danych, wzmacniasz ich i może to prowadzić do zwiększonego zadowolenia z pracy, gdy czują się bardziej cenieni i zdolni do znaczącego przyczyniania się do celów organizacji.
 7. Innowacje i kreatywność: Dzięki łatwiejszemu dostępowi do danych, pracownicy w całej organizacji mogą identyfikować nowe możliwości, trendy i obszary do ulepszeń, sprzyjając innowacjom i kreatywnemu rozwiązywaniu problemów.
 8. Zmniejszenie zależności od zespołów IT i danych: Demokratyzacja zmniejsza zależność od specjalistycznych zespołów IT i danych do zapytań o dane i raportów, pozwalając tym zespołom skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.
 9. Efektywność kosztowa: Umożliwiając większej liczbie osób dostęp i korzystanie z danych, organizacje mogą zmniejszyć koszty związane z poleganiem na niewielkiej liczbie profesjonalistów danych.
 10. Ulepszone doświadczenia klientów: Dzięki szerszemu dostępowi do danych klientów, zespoły mogą lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje klientów, prowadząc do ulepszonych produktów, usług i doświadczeń klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, demokratyzacja danych może przekształcić organizację, czyniąc ją bardziej zwinna, świadoma i współpracująca, zwiększając jej zdolność do konkurowania w świecie opartym na danych.

Jakie są 4 sposoby na demokratyzację nauki o danych?

Oferują one możliwość demokratyzacji przetwarzania informacji poza granicami systemów komputerowych. Ale demokratyzacja musi być oparta na czterech komponentach: praktykach zarządzania danymi, architekturze danych, bezpieczeństwie danych i ochronie danych.

Czym jest zarządzanie danymi?

Zarządzanie danymi odnosi się do zarządzania dostępnością, użytecznością, integralnością i bezpieczeństwem danych w systemach przedsiębiorstw, opartym na wewnętrznych standardach i politykach danych, które również kontrolują użytkowanie danych. Skuteczne zarządzanie danymi zapewnia, że dane są spójne i godne zaufania oraz że nie są nadużywane. Jest to kluczowy element zgodności z regulacjami, szczególnie ważny w dziedzinach wrażliwych na dane, takich jak bankowość, opieka zdrowotna i rząd, aby wymienić tylko kilka.

Framework zarządzania danymi

 1. Frameworski zarządzanie danymi obejmuje kilka komponentów:
 2. Polityki i standardy: Ustalanie jasnych polityk i standardów dla zarządzania danymi. Obejmuje to sposób zbierania, przechowywania, przetwarzania i usuwania danych.
 3. Jakość danych: Zapewnienie dokładności, kompletności i wiarygodności danych. Obejmuje to procesy i narzędzia do czyszczenia danych, walidacji i wzbogacania.
 4. Dostęp do danych i bezpieczeństwo: Zarządzanie, kto ma dostęp do danych i ochrona ich przed nieautoryzowanym dostępem. Obejmuje to wdrażanie środków bezpieczeństwa danych i mechanizmów kontroli dostępu.
 5. Zgodność i zarządzanie ryzykiem: Zapewnienie, że użytkowanie danych jest zgodne z odpowiednimi przepisami i regulacjami, takimi jak RODO dotyczące danych osobowych w Europie. Obejmuje to regularne audyty i oceny ryzyka.
 6. Zarządzanie danymi: Przypisywanie ról i odpowiedzialności za zarządzanie danymi. Opiekunowie danych są odpowiedzialni za nadzór nad jakością danych, dostępem i egzekwowaniem polityk.
 7. Architektura danych i integracja: Ustalanie odpowiedniej architektury dla przechowywania i integracji danych. Obejmuje to decyzje dotyczące baz danych, magazynów danych i procesów ETL (Extract, Transform, Load).
 8. Zarządzanie zmianami: Zarządzanie zmianami w politykach, procesach i technologiach zarządzania danymi.
 9. Pomiar wydajności: Używanie metryk i KPI (kluczowych wskaźników wydajności) do oceny skuteczności inicjatyw zarządzania danymi.

Przykłady zarządzania danymi w praktyce

Usługi finansowe: Banki wykorzystują zarządzanie danymi, aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo transakcji finansowych oraz zgodność z regulacjami, takimi jak ustawa Sarbanes-Oxley. Opieka zdrowotna: Szpitale wdrażają zarządzanie danymi, aby zarządzać zapisami pacjentów, zapewniając, że są one dokładne i dostępne tylko dla upoważnionego personelu, zgodnie z przepisami HIPAA. Handel detaliczny: Firma detaliczna może używać zarządzania danymi do zarządzania danymi klientów, zapewniając, że są one dokładne, bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie prywatności, takimi jak RODO. Rząd: Agencje rządowe wykorzystują zarządzanie danymi do zarządzania danymi publicznymi, zapewniając przejrzystość, dokładność i przestrzeganie przepisów dotyczących danych publicznych. E-commerce: Platformy e-commerce wdrażają zarządzanie danymi do obsługi danych klientów, danych transakcyjnych i zapewnienia zgodności z różnymi regulacjami i standardami e-commerce. (Strategia zarządzania danymi jest kluczowa w świecie zdominowanym przez dane, w którym firmy polegają w dużej mierze na informacjach, aby podejmować decyzje, napędzać procesy i przestrzegać wymagań prawnych)

Główne korzyści z demokratyzacji danych Demokratyzowanie informacji w organizacji, gdzie wszystkie zestawy danych i wnioski są dostępne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich umiejętności technicznych czy działu, może przynieść liczne korzyści. Oto pięć kluczowych zalet:

Ulepszone podejmowanie decyzji: Gdy informacje są zdemokratyzowane, pracownicy na wszystkich szczeblach mają dostęp do danych, których potrzebują, aby podejmować świadome decyzje. Ten dostęp może prowadzić do lepszego podejmowania decyzji w całej organizacji, ponieważ pracownicy nie są już zależni od małej grupy specjalistów od danych do interpretacji i udostępniania wniosków. Skutkuje to bardziej zwinnej i świadomej sile roboczej. Zwiększona innowacyjność: Zdemokratyzowane dane mogą pobudzać innowacje, ponieważ pozwalają pracownikom z różnych działów na dostęp i analizę danych na nowe sposoby. Gdy pracownicy o różnych perspektywach mają dostęp do tych samych informacji, mogą współpracować bardziej efektywnie i opracowywać innowacyjne rozwiązania dla wyzwań biznesowych. Ulepszone zaangażowanie i wzmocnienie pracowników: Udostępnianie pracownikom dostępu do danych sprawia, że czują się bardziej cenieni i wzmocnieni. Sprzyja to kulturze zaufania i przejrzystości, ponieważ pracownicy rozumieją, że otrzymują narzędzia i informacje, których potrzebują do odniesienia sukcesu w swoich rolach. Może to prowadzić do wyższych poziomów zaangażowania pracowników i satysfakcji. Zyski efektywności i produktywności: Zdemokratyzowane informacje mogą prowadzić do znaczących zysków efektywności i produktywności. Pracownicy spędzają mniej czasu na oczekiwanie na spełnienie żądań danych przez zespoły IT czy danych i mogą zamiast tego uzyskiwać informacje, których potrzebują, kiedy ich potrzebują. Zmniejsza to wąskie gardła i przyspiesza proces przekształcania danych w działania.

Usprawnienie współpracy między działami biznesowymi a działem IT w projektach transformacyjnych Grupy Maspex poprzez automatyzację i analizę danych.

W niniejszym studium przypadku przedstawione zostaną wyniki projektu mającego na celu zdefiniowanie standardów prowadzenia projektów transformacyjnych oraz zaprojektowanie ekosystemów IT w Grupie Maspex. Grupa Maspex to firma działająca w branży spożywczej, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji szerokiego asortymentu napojów i żywności. Znana ze swojej innowacyjności i dynamicznego rozwoju, firma oferuje produkty wysokiej jakości pod wieloma znanymi markami (m.in Tymbark, Kubuś, Łowicz, Żubrówka czy Lubella)

Projekt ten został opracowany w celu standaryzacji współpracy między działem IT a jednostkami biznesowymi, poprzez analizę danych i w celu automatyzacji, oraz usprawnienia procesów zgłaszania i realizacji projektów. Przedstawione zostały również rozwiązania mające na celu wczesne wykrycie nierentownych i ryzykownych projektów, a także utworzenie jednego źródła wiedzy w postaci WIKI.

Wyzwania:

Standaryzacja procesu współpracy IT z Biznesem:

Aby skutecznie sprostać wyzwaniom rynkowym, Grupa Maspex zidentyfikowała konieczność utrzymania spójności i harmonii pomiędzy działami IT i biznesowymi jako jeden z kluczowych czynników sukcesu. Firma postanowiła zrewidować standardy współpracy, zidentyfikować i wyeliminować przeszkody w realizacji projektów, a także wprowadzić jednolity system zbierania oczekiwań od klientów wewnętrznych. Dzięki temu zamierza usprawnić efektywność interfejsu komunikacyjnego między działami IT i biznesowymi.

Zróżnicowane wymagania od jednostek biznesowych:

Wyzwaniem okazała się konieczność dokładnego i jednoznacznego określenia specyfikacji wymagań projektowych przez jednostki biznesowe. Precyzyjne definiowanie wymagań jest kluczowe, aby umożliwić efektywną pracę zespołu projektowego, wyraźne określenie zakresu prac, minimalizację błędów w finalnym produkcie oraz efektywne zarządzanie kosztami i czasem realizacji projektu. Pojawiła się potrzeba automatyzacji tego procesu oraz kwantyfikacji oceny innowacyjnych koncepcji.

Niewystarczająca standaryzacja wskaźników postępu w projektach rozwojowych:

W toku prac pojawiła się potrzeba zdefiniowania katalogu wskaźników postępu w projektach rozwojowych aby ułatwić monitorowanie oraz ocenę postępów. Posiadanie odpowiednich wskaźników jest istotne, aby móc ocenić, czy projekt rozwija się pomyślnie czy też napotyka na wyzwania, kiedy powinien zostać wsparty dodatkowymi środkami, a kiedy zatrzymany i rozwiązany. 

Niekompletna lista ekosystemów IT:

Ekosystemy IT obejmują wszelkie zintegrowane aplikacje, systemy, oprogramowanie i usługi wykorzystywane w organizacji. Wyzwaniem jest stworzenie pełnej oraz aktualnej listy wszystkich ekosystemów IT w użyciu. Niekompletne zestawienie mogło utrudnić rozwój w obszarze zarządzania danymi, integracji systemów oraz potencjalne przeszkody w dalszym rozwoju infrastruktury IT. Należało wbudować w istniejące procesy zarządzania oprogramowaniem mechanizmy gwarantujące ciągły rozwój oprogramowania, zapewniając dostęp do najnowocześniejszych i rozwojowych platform. Celem było także zredukowanie kosztów utrzymania ekosystemów IT i ich jasna kategoryzacja z przypisaniem odpowiedzialności rozwoju ekosystemów.

Centralizacja wiedzy, danych i narzędzi

W organizacjach, szczególnie o dużym zasięgu i złożonej strukturze, pojawia się potrzeba scentralizowanego źródła wiedzy, takiego jak dobrze zarządzana platforma typu WIKI. Zamiast tego wiedza jest rozproszona w różnych dokumentach, plikach oraz na różnych serwerach. Katalogi wskaźników, procedury zgłoszenia koncepcji do działu IT, automatyzacja procesów – wszystkie te informacje potrzebne były w formie mikrolekcji dostępnych dla pracowników Grupy Maspex. 

Strategia wdrożenia zmian

Obszar: Standaryzacja procesu współpracy IT z Biznesem:

 1. Na początku przeprowadzono analizę obecnych procesów współpracy między działem IT a jednostkami biznesowymi.
 2. Wykorzystano dane historyczne i planowane, aby lepiej zrozumieć, w których obszarach procesu występują wyzwania, gdzie występują nieplanowane zatrzymania procesów i w jakich sytuacjach proces pozostaje bez efektu końcowego.
 3. Na podstawie analizy danych opracowano nowy model współpracy, uwzględniający odpowiednie, zautomatyzowany etapy komunikacji, zaangażowanie kluczowych interesariuszy, cykle feedbacku i proces zatwierdzania wymagań.
 4. Przygotowano zestaw rekomendacji, które po prezentacji przed Komitetem Sterującym składającym się z przedstawicieli zarządu, IT, zespołu Disruption oraz linii biznesowych, przełożono na plan działań z podziałem odpowiedzialności.

Obszar: Wsparcie Pracowników w procesie zgłaszania i wdrażania pomysłów na projekt rozwojowy:  

 1. Organizacja szczegółowych warsztatów i spotkań oparta była na analizie danych z dotychczasowych zgłoszeń i projektów rozwojowych.
 2. Wykorzystano dane historyczne, aby zidentyfikować powtarzające się, manualne czynności w procesie przyjmowania innowacyjnych zmian od kierowników linii biznesowych i pracowników Grupy Maspex
 3. Dane historyczne oraz planowane wcześniej projekty pomogły w precyzyjnym określeniu zmian jakie należy wprowadzić, aby proces zgłaszania i oceny projektów dla działu IT, był automatyczny oraz kwantyfikowalny.

Obszar: Zdefiniowanie wskaźników postępu w projektach rozwojowych:

 1. Do zdefiniowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) wykorzystano analizę wcześniejszych projektów w kilku liniach biznesowych Grupy Maspex
 2. Analiza danych historycznych pozwoliła określić, które projekty i w jakich konkretnym kontekście były najbardziej narażone na opóźnienia lub miały potencjał do automatyzacji.
 3. Przegląd wykorzystywanych wskaźników pozwolił na zdefiniowanie tych, które powinny zasilić katalog wskaźników, a także zaprojektować program wsparcia dla pracowników Grupy Maspex w zakresie zastosowania wskaźników w projektach operacyjnych i transformacyjnych.

Obszar: Opracowanie kompletnej listy ekosystemów IT

 1. Podczas audytu infrastruktury IT i zasobów systemowych analiza danych pomogła zidentyfikować istniejące ekosystemy IT oraz ich kategoryzację.
 2. Dane historyczne i bieżące były używane do tworzenia pełnej listy ekosystemów. W uzupełnieniu listy ekosystemów i wykorzystywanego oprogramowania pomogły wywiady pogłębione z pracownikami linii biznesowych i działów technologicznych.
 3. Zmapowanie wszystkich ekosystemów z wykorzystaniem platform Miro i Mural pozwoliło na zobrazowanie stanu obecnego, wskazanie na luki i potrzebę zbudowania automatycznych procesów opieki nad licencjami, aktualizacjami.
 4. Zidentyfikowana mapa pozwoliła na dyskusje na temat konieczności wylistowania oprogramowania, które w przyszłości powinno być zastąpione przez bardziej nowoczesne oprogramowanie.

Obszar: Utworzenie jednego źródła wiedzy

 1. Przy tworzeniu scentralizowanej platformy typu WIKI wykorzystano analizę danych, aby zidentyfikować istniejące rozwiązania i ich możliwości rozwoju.
 2. Przygotowane zostały koncepcje integracji danych i informacji, które powinny być umieszczone w WIKI, tak aby pracownicy Grupy Maspex mogli doświadczyć projektowanych ułatwień w obszarze analizy danych z projektów, przygotowania i zgłaszania zmian transformacyjnych, kwantyfikacji procesów i doboru wskaźników projektowych.

Uzyskane rezultaty:

Obszar: Standaryzacja procesu współpracy IT z Biznesem:

 • Poprawa współpracy i zrozumienia między działem IT a jednostkami biznesowymi, co przyczyniło się do szybszego wdrażania nowych rozwiązań IT.
 • Standaryzacja i automatyzacja komunikacji pomiędzy zespołami, co pozwoliło na lepsze dopasowanie oczekiwań biznesowych do specyfiki procesów w dziale IT.
 • Zwiększenie zaangażowania kluczowych interesariuszy w synchronizację linii biznesowych i działu IT, co pomogło w osiągnięciu zdefiniowania oczekiwań dla wsparcia dla projektów.
 • Ograniczenie ilości zgłoszeń potrzeb opisanych w sposób niewystarczający lub fragmentarycznie, z niejasnymi wskaźnikami monitorowania

Obszar: Wsparcie Pracowników w procesie zgłaszania i wdrażania pomysłów na projekt rozwojowy:

 • Pełna automatyzacja procesu zgłaszania projektów operacyjnych i transformacyjnych, włącznie z automatycznym umieszczeniem skwantyfikowanych zgłoszeń na osiach magic quadrant
 • Przejrzystość procesów procedowania zmian transformacyjnych, poprzez zautomatyzowany proces kwalifikacji projektów i umieszczania ich w katalogu projektów realizowanych i budżetowanych
 • Zestaw wskaźników przypisywanych do zgłaszanych zmian, pozwolił na koncentrację projektów na realizacji strategicznych celów Grupy Maspex. Jednocześnie wyeliminowano realizację projektów, które nie przyczyniają się do poprawy istotnych dla Grupy wskaźników.

Obszar: Zdefiniowanie wskaźników postępu w projektach rozwojowych:

 • Poprawa nadzoru nad postępem projektów i identyfikowanie problemów na wczesnym etapie, co pozwala na zamykanie projektów we wczesnych fazach lub kontynuację w zmienionym zakresie.
 • Lepsze zarządzanie zasobami i budżetem, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów prowadzenia projektów operacyjnych i transformacyjnych.
 • Katalog wskaźników wraz z definicjami i zastosowaniami pozwolił na ukierunkowanie działań na takie projekty, które ze swej natury są strategicznie istotne dla Grupy Maspex
 • Długoterminowa ocena wydajności zespołu projektowego, co pozwoliło na identyfikację silnych stron i obszarów do poprawy w realizowanych projektach. Katalog wskaźników, wsparł ten proces w sposób istotny.
 • Wyeliminowanie realizacji projektów, które nie spełniają warunków wymaganych, w tym nie realizują wskaźników umieszczonych w katalogu wskaźników.

Obszar: Opracowanie kompletnej listy ekosystemów IT:

 • Zdefiniowane ekosystemy IT z przydzielonymi odpowiedzialnościami za ich utrzymanie, rozwój i szkolenia. 
 • Podział oprogramowania na strategiczne i niestrategiczne pozwoliło na priorytetyzację w obszarze budżetowania, rozwoju i szkoleń. Oprogramowanie niestrategiczne, wyodrębnione jako oddzielne ekosystemy zostało objęte innymi zasadami utrzymania i rozwoju. 
 • Wyeliminowanie zdublowanego oprogramowania i rozproszonych licencji wpłynęło na obniżenie kosztów utrzymania oprogramowania
 • Przygotowano listę oprogramowania nowoczesnego, które zastąpi platformy niespełniające wymagań w obszarze automatyzacji i analizy danych. 

Obszar: Utworzenie jednego źródła wiedzy – WIKI:

 • Centralizacja informacji w obszarze procesów, zasad, wskaźników i wymagań stawianych przed realizacją projektów operacyjnych i transformacyjnych. 
 • Publikacja mikrolekcji pozwalających w self-learningu nowo zaprojektowanych procesów, wskaźników i zasad w obszarze ekosystemów IT i monitorowania projektów. 
 • Szybsza absorpcja nowopowstałych zasad w Grupie Maspex

Sztuczna Inteligencja: Powrót do Podstaw

Wstęp:

W szybko ewoluującym krajobrazie współczesnego biznesu, Sztuczna Inteligencja (AI) stanowi symbol transformacyjnej mocy. Jest nowym hasłem w społeczności biznesowej, i słusznie. Technologia ta, kiedyś odległy sen, teraz jest namacalną i integralną częścią naszych codziennych operacji. Od automatyzacji rutynowych zadań po pionierskie innowacje, ślad AI jest niezatarty. W tym artykule „Sztuczna Inteligencja, Powrót do Podstaw” zagłębiam się w istotę AI, rozwijając jej złożoności i pokazując jej potencjał w zwiększaniu dokładności i efektywności prognozowania. Dołącz do mnie, gdy będę badać podstawowe koncepcje i zastosowania w rzeczywistym świecie AI, oświetlając jej rolę jako katalizatora rewolucji biznesowej.

Jak używana jest AI w biznesie?

AI jest używana na całym świecie w biznesie do automatyzacji zadań roboczych, poprawy analizy danych i szybszego podejmowania lepszych decyzji. Rosnącym trendem w branży jest stosowanie narzędzi AI, takich jak ChatGPT, uczenie maszynowe i głębokie uczenie.

Firmy używają AI do poprawy doświadczeń klientów

Stosowanie AI jest ważne w poprawie doświadczenia klienta na punktach styku. Forbes Advisor donosi, że 75% organizacji obecnie używa chatbotów. Co ciekawe, 77% firm wykorzystuje AI do poprawy e-maili, podczas gdy 51% wykorzystuje je do personalizacji, która obejmuje rekomendację informacji o produkcie. Firma może również używać AI do tworzenia długoterminowych treści pisanych, w tym stron internetowych (41%) np. osobistych reklam (46%). W rzeczywistości liczba użytkowników AI w odbieraniu połączeń telefonicznych wynosi 45%. 45% używa AI do poprawy swoich SMS-ów.

AI do personalizowanych usług, doświadczeń i wsparcia klientów

AI może być używana do zapewniania spersonalizowanej obsługi klienta i doświadczeń klientów w wielu branżach. Wykorzystuje identyfikatory klientów i skonsolidowane informacje z wielu systemów do identyfikacji, kim jest użytkownik. Chociaż powszechnie akceptuje się używanie AI w ten sposób, Earley twierdzi, że firmy są wciąż zdolne. Uważam, że personalizacja nie zachodzi tak szybko, jak byśmy tego chcieli i nie jest tak łatwa.

Analiza danych i wnioski

Sztuczna inteligencja może analizować ogromne ilości danych, których ludzcy naukowcy nie mogliby analizować ręcznie. Od interakcji klientów z dostawcami po informacje marketingowe po skuteczne kampanie marketingowe, wszystkie te dane dadzą ci szczegółowy wgląd w wydajność Twojej firmy dla lepszej wydajności. Big Data i sztuczna inteligencja pozwalają algorytmom na szybką analizę zbiorów danych, oszczędzając czas i energię.

Procesy biznesowe, które Sztuczna Inteligencja Ulepsza

Sztuczna inteligencja pomaga organizacjom stać się bardziej zwinne i efektywne. Według ostatniego badania Forbes Advisor, AI jest używane do zarządzania różnymi funkcjami i działaniami biznesowymi. Większość przedsiębiorstw wykorzystuje uczenie maszynowe do poprawy procesów produkcyjnych, podczas gdy 51% wykorzystuje je do poprawy automatyzacji procesów, a 52% do badań SEO i słów kluczowych. Duża część firm używa AI do zbierania i analizowania informacji (40% firm), tworzenia nowych pomysłów (38%). AI będzie również usprawniać wewnętrzny plan komunikacyjny, prezentację i raportowanie (46%). Biznes również zatrudnia sztuczną inteligencję (31%) do pisania stron internetowych (39% ogółem).

Jaka jest przyszłość AI w biznesie?

Szacuje się, że AI zautomatyzuje prawie 70% miejsc pracy i stworzy miliardy nowych miejsc pracy na całym świecie między 2021 a 2030 rokiem oraz zwiększy globalną produktywność ekonomiczną i rentowność. McKinsey, 14 czerwca 2023 r.

Większość właścicieli firm spodziewa się, że AI będzie miało pozytywny wpływ na ich biznes

Kilka firm twierdzi, że sztuczna inteligencja jest użyteczna dla ich firm. Większość respondentów przewiduje, że stosowanie sztucznej inteligencji pomoże poprawić wyniki sprzedaży i poprawić relacje sprzedażowe. AI jest postrzegana jako cenny atut w ulepszaniu decyzji (42%), zmniejszaniu czasu reakcji (32%) i zapobieganiu błędom (48%). Firmy oczekują, że AI będzie w procesie poprawy ich procesów pracy (42%).

Przełomowa Rola AI w Biznesie:

Sztuczna Inteligencja, zwana tutaj AI, może być przełomowa dla firm, i jest kilka podstawowych powodów, dla których tak jest. AI obniża koszt prognozowania. Dr Ajay Agarwal, Avi Goldfarb i Joshua Gans w swojej książce „Maszyny prognozujące” wyjaśniają, jak AI, a konkretnie modele uczenia maszynowego i głębokiego uczenia, obniżają koszt dokonywania prognoz. W tym kontekście prognoza wypełnia brakujące informacje na podstawie już znanych informacji. W praktycznych warunkach może to oznaczać ulepszanie podejmowania decyzji, nowe możliwości biznesowe i relacje z klientami oraz znaczne zyski efektywności. Zagłębmy się nieco głębiej w każdą z tych kwestii.

Ile firm używa AI?

Ponad 90% obecnie używa AI w swoich firmach. Wiele firm adoptuje sztuczną inteligencję dla swojej strategii marketingowej. 73% uważa AI za swój priorytet.

Jak działa AI w cyfrowym biznesie?

Oprogramowanie oparte na AI umożliwia symulację lub testowanie wielu scenariuszy w celu wsparcia projektowania produktów, optymalizacji lub modelowania prognozowania. Aby poprawić przewagi konkurencyjne, organizacje muszą być bardziej efektywne w cyfrowym świecie.

Trzy rodzaje AI

Firma musi postrzegać AI z perspektywy biznesowej, a nie technologicznej. AI może być używane do wspierania szeregu procesów biznesowych: automatyzowania procesów przez zdobywanie wglądu poprzez analizę danych.

Source: Prediction Machines

Ulepszanie podejmowania decyzji dzięki sztucznej inteligencji

Ulepszone podejmowanie decyzji oznacza, że ponieważ prognozy są bardziej dokładne i tańsze, łatwiej jest dla wielu organizacji i osób podejmować świadome decyzje.

Rola dokładnych prognoz w procesach biznesowych

Organizacje mogą lepiej przewidywać zachowania konsumentów poprzez komunikację z klientami i kampanie marketingowe za pomocą dużych modeli językowych, lub, aby być bardziej konkretnym, Tesla, używając dużych danych poprzez mierzenie telemetrii pojazdu i informacji zwrotnej, której udzielasz za każdym razem, gdy wyłączasz autopilota, może szkolić model na tych danych, aby zapewnić ciągły mechanizm doskonalenia. Niższe koszty prognozowania otwierają nowe modele biznesowe i usługi. Na przykład, autonomiczne pojazdy polegają ciężko na zdolności AI do przewidywania warunków ruchu, ruchu pieszych i potencjalnych zagrożeń. Dzięki dokładniejszym prognozom, zasoby mogą być przydzielane bardziej efektywnie. Ten diagram przedstawia przepływ pracy zadania w kontekście uczenia maszynowego, nazywanego „Anatomią zadania”. Zaczyna się od „Wejścia”, gdzie dane są wprowadzane do systemu, po czym następuje „Prognoza”, gdzie model przetwarza wejście, aby dokonać prognozy lub decyzji. Faza „Działania” to moment, w którym wykonywana jest namacalna operacja na podstawie prognozy, prowadząca do „Wyniku”, czyli rezultatu podjętego działania. Następnie podawane jest „Informacje zwrotne” na podstawie wyniku, które są używane do „Szkolenia” modelu, tym samym poprawiając jego przyszłe prognozy i działania. Cykl sugeruje ciągły proces nauki i adaptacji, zwiększający osąd modelu z biegiem czasu.

Rola dokładnych prognoz w opiece zdrowotnej

W sektorach takich jak opieka zdrowotna, AI może przewidywać wybuchy chorób lub pogorszenie stanu pacjenta, umożliwiając proaktywne, a nie reaktywne, odpowiedzi. AI zrobi to, korzystając z historycznych i bieżących danych syntetyzowanych przez ekspertów. AI jest inteligentne tylko wtedy, gdy ma doskonały początkowy zestaw danych treningowych. Model AI jest tylko tak dobry, jak dane, które mu podajesz. Kiedy już je ma, zacznie „mieć swój własny umysł, jeśli można tak powiedzieć” i dokonywać prognoz na podstawie dostarczonych mu danych.

Wprowadzenie do macierzy pomyłek:

Zanim zagłębimy się głębiej w podstawy, jest jeszcze jedno pojęcie, które należy zrozumieć: macierz pomyłek. Macierz pomyłek to koszt popełnienia błędnych lub prawidłowych prognoz. Jest to kluczowe narzędzie do oceny maszynowego i głębokiego uczenia się i modeli, szczególnie zadań klasyfikacji. Opiera się na czterech podstawowych zasadach: Prawdziwie Pozytywny, Prawdziwie Negatywny, Fałszywie Pozytywny i Fałszywie Negatywny. Ten diagram pokazuje macierz pomyłek, narzędzie używane w uczeniu maszynowym do oceny wydajności modeli klasyfikacji. Pokazuje cztery wyniki prognoz: Prawdziwie Negatywne (TN) i Prawdziwie Pozytywne (TP) reprezentują poprawne prognozy dla klas negatywnych i pozytywnych odpowiednio. Fałszywie Pozytywne (FP), czyli błędy typu I, występują, gdy model błędnie przewiduje klasę pozytywną, a Fałszywie Negatywne (FN), czyli błędy typu II, zdarzają się, gdy model błędnie przewiduje klasę negatywną. Ta macierz pomaga zrozumieć dokładność modelu, porównując przewidywane wyniki z rzeczywistymi.

Zrozumienie Prawdziwie Pozytywnych:

Rzeczywisty lub prawdziwie pozytywny oznacza, że model AI poprawnie przewidział wynik. Przykładem jest przeprowadzenie testu medycznego, który poprawnie identyfikuje pacjentów z chorobą.

Rola Prawdziwie Negatywnych:

Prawdziwie negatywny wynik występuje, gdy model dokładnie przewiduje przeciwną stronę, czyli klasę negatywną. W tym samym scenariuszu testu medycznego prawdziwie negatywny poprawnie przewidział pacjentów, którzy nie mają choroby.

Fałszywie Pozytywne i Błąd Typu I

Fałszywie pozytywny występuje, gdy model błędnie przewiduje wynik. W naszym scenariuszu testu medycznego fałszywie pozytywny to sytuacja, w której błędnie wskazuje, że pacjent ma chorobę, podczas gdy w rzeczywistości jest zdrowy. To jest również znane jako błąd typu I. Mogą być szczególnie problematyczne i oszczędzać wiele zasobów ludzkich i czasu wydawanego gdzie indziej.

Fałszywie Negatywne i Błąd Typu II

Fałszywie negatywny występuje, gdy model błędnie przewiduje przeciwną stronę, czyli więcej danych w klasie negatywnej. W naszym scenariuszu może to oznaczać, że model całkowicie zawodzi w identyfikacji pacjenta z chorobą. To jest znane jako błąd typu II. Fałszywie negatywne mogą być niebezpieczne, szczególnie w diagnozie medycznej, ponieważ mogą prowadzić do braku leczenia istniejącego stanu.

Efekt AI i jego implikacje:

Przejdźmy teraz do kilku kluczowych pojęć, o których wspomniał dr Sheen S. Levine, profesor nadzwyczajny w Naveen Jindal School of Management, UT Dallas, w swojej klasie Innowacje w Sztucznej Inteligencji. Najpierw musisz zrozumieć, że GPT (General Purpose Technology) może być używana w szerokim zakresie sektorów/branż i ma efekty uboczne, które wpłyną również na rozwój ludzki, społeczeństwa i gospodarkę. GPT używa inteligencji do przyjmowania/integrowania informacji w nowatorski sposób w różnych okolicznościach. Sama AI to maszyny oceniające ludzkie myśli. Efekt AI oznacza, że gdy maszyna potrafi coś zrobić, nie jest już uważana za inteligentną. Klasycznym przykładem efektu AI jest gra w szachy. Przez wiele lat szachy były uważane za symbol ludzkiej inteligencji. Gra wymaga od ciebie przewidywania, strategicznego myślenia, przewidywania i umiejętności podejmowania decyzji. Ale w 1997 roku Deep Blue firmy IBM pokonał mistrza świata w szachach, Garrego Kasparowa. Ten kamień milowy dla świata AI pokazał, jak AI może przewyższać ludzi w zadaniach strategicznego myślenia. Po tym wydarzeniu narracja zmieniła się z „tylko inteligentne istoty mogą grać w szachy” na „szachy to tylko zestaw matematycznych obliczeń dobrze dostosowanych do komputerów”.

Studia przypadków: Smart Gating Technology American Airlines

W szybkim świecie lotnictwa efektywność i zarządzanie czasem są kluczowe. Dostrzegając to, American Airlines podjęło znaczący krok do przodu w sezonie świątecznym, wprowadzając innowacyjną technologię Smart Gating. To zaawansowane narzędzie stanowi połączenie ekspertów technologicznych American’s IT i zespołów operacyjnych, pokazując, jak sztuczna inteligencja (AI) i inteligentne algorytmy mogą przekształcać codzienne wyzwania w usprawnione procesy. Według American Airlines, w swoich głównych węzłach, takich jak DFW, „narzędzie pomogło przewoźnikowi skrócić czasy kołowania samolotów w DFW o 20% lub około dwie minuty na lot. Te minuty się sumują – Smart Gating pomogło American Airlines zmniejszyć czas kołowania samolotów w DFW o ponad 11 godzin każdego dnia” (American Newsroom, Straight to the gate this holiday season).

Rozwój i wdrożenie:

American Airlines opracowało technologię Smart Gating, aby sprostać trzem krytycznym wyzwaniom operacyjnym: konfliktom bramek, zatorom na płycie postojowej i czasom kołowania. Wykorzystując zaawansowane algorytmy AI, technologia dynamicznie przydziela samoloty do najbliższej dostępnej bramki. To proaktywne podejście polega nie tylko na znalezieniu pustej bramki, ale także na uwzględnieniu kilku czynników, takich jak czas obracania, typ samolotu i bliskość do następnej bramki odlotu samolotu.

Wpływ na operacje:

Wpływ tej technologii był ogromny. System inteligentnego kołowania znacznie zmniejszył konflikty bramek, gdzie dwóm samolotom przypisano tę samą bramkę. To zmniejszenie konfliktów bramek prowadzi do płynniejszej operacji i poprawy doświadczeń klientów. Ponadto, przydzielając bramki bardziej efektywnie, technologia odegrała kluczową rolę w zmniejszeniu zatorów na płycie postojowej. Jest to szczególnie ważne podczas szczytowych godzin podróży, gdy ruch na lotnisku jest największy.

Korzyści środowiskowe i ekonomiczne:

Kolejną znaczącą przewagą konkurencyjną tej technologii jest jej wkład w zrównoważony rozwój środowiskowy. Skracając czasy kołowania, system Smart Gating pomógł zmniejszyć zużycie paliwa, a tym samym ślad węglowy operacji linii lotniczej. Ekonomicznie przekłada się to na oszczędności dla linii lotniczej, podczas gdy środowiskowo stanowi krok w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk lotniczych.

Perspektywy na przyszłość:

Patrząc w przyszłość, sukces technologii Smart Gating otwiera nowe możliwości dla AI w branży lotniczej. Służy jako studium przypadku dla innych linii lotniczych i lotnisk szukających optymalizacji operacji. Ponadto podkreśla potencjał AI nie tylko do usprawniania procesów, ale także do pozytywnego przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju środowiskowego i zadowolenia klientów. Aby przeczytać więcej o technologii Smart Gating American Airlines, odwiedź https://news.aa.com/news/news-details/2023/American-is-using-machine-learning-to-keep-its-hubs-moving-this-holiday-season-OPS-DIS-12/default.aspx

Wyzwanie wykrywania oszustw PayPal:

Tło wyzwania wykrywania oszustw PayPal:

Problem: Jako jedna z największych platform płatności online, PayPal przetwarza miliony transakcji dziennie. Przy tej objętości firma stoi przed znacznym ryzykiem działalności oszukańczej, co może prowadzić do znaczących strat finansowych i uszkodzenia zaufania klientów.

Tradycyjne metody: Początkowo PayPal polegał na tradycyjnych systemach opartych na regułach do wykrywania oszustw. Te systemy flagowały transakcje na podstawie predefiniowanych kryteriów, ale miały trudności z złożonością i ewoluującą naturą oszustw.

Wdrożenie AI w wykrywaniu oszustw:

Wprowadzenie uczenia maszynowego: Aby wzmocnić swoje możliwości wykrywania oszustw, PayPal zwrócił się do algorytmów uczenia maszynowego. Te algorytmy są zdolne do analizowania ogromnych ilości danych transakcyjnych w czasie rzeczywistym, ucząc się wzorców i dostosowując się do nowych rodzajów działalności oszukańczej.

Analiza danych: System AI bada różne aspekty każdej transakcji, w tym kwotę, lokalizację kupującego i sprzedawcy, urządzenie używane do transakcji oraz historię transakcji zaangażowanych stron.

Analiza behawioralna: System wykorzystuje również analizę behawioralną do zrozumienia typowych wzorców użytkowników, pomagając w identyfikacji anomalii, które mogą wskazywać na oszustwo.

Ten diagram ilustruje przepływ pracy automatyzacji procesu Systemu Wykrywania Oszustw (FDS) wykorzystującego technologię uczenia maszynowego i AI. Oto krok po kroku wyjaśnienie przedstawionego procesu:

 1. Rejestry i informacje o użytkownikach: Pierwszym krokiem jest zebranie danych osobowych i transakcyjnych użytkowników. Te informacje stanowią podstawę dla systemu do zrozumienia normalnych wzorców zachowania użytkowników.
 2. Zbieranie i przetwarzanie przy użyciu technologii uczenia maszynowego i AI: Te dane są następnie wprowadzane do systemu AI, gdzie algorytmy uczenia maszynowego przetwarzają informacje. System AI jest szkolony do identyfikowania wzorców i zachowań wskazujących na normalne i oszukańcze działania.
 3. Analizowanie i wykrywanie przy użyciu technologii uczenia maszynowego i AI: W tej fazie przetworzone dane są analizowane pod kątem wykrycia jakichkolwiek anomalii lub oznak oszustwa. System wykorzystuje historyczne i rzeczywiste dane do wykrywania niespójności, które mogą sugerować oszukańcze transakcje.
 4. Reagowanie (Zatwierdzenie / Blokada / Dodatkowe uwierzytelnianie): Gdy potencjalne oszustwo zostanie wykryte, system decyduje o odpowiednich działaniach. Może zatwierdzić transakcję, jeśli wydaje się być legalna, zablokować transakcję, jeśli prawdopodobnie jest oszukańcza, lub zażądać dodatkowego uwierzytelnienia, aby zweryfikować tożsamość użytkownika.
 5. Zapisywanie wzorców nietypowych transakcji finansowych: System rejestruje szczegóły wykrytych oszukańczych działań. Te wzorce są zapisywane i używane do udoskonalenia modelu AI, zwiększając jego dokładność w przyszłym wykrywaniu oszustw.
 6. Monitorowanie i audyt: Ostatnim krokiem jest ciągłe monitorowanie i audytowanie transakcji, aby upewnić się, że system działa zgodnie z założeniami i dokonać wszelkich niezbędnych korekt. Pomaga to w utrzymaniu integralności procesu wykrywania oszustw.

Cykliczne strzałki między etapami „Analizowanie i wykrywanie” oraz „Monitorowanie i audyt” procesu biznesowego podkreślają, że proces ten jest iteracyjny; system ciągle uczy się i poprawia z każdą transakcją. Przepływ od „Reagowania” z powrotem do „Analizowania i wykrywania” wskazuje, że wyniki transakcji, czy to zatwierdzone, zablokowane lub poddane dodatkowemu uwierzytelnieniu, również są wprowadzane z powrotem do systemu do ciągłego uczenia się i optymalizacji funkcji biznesowych. Zapewnia to, że FDS pozostaje dynamiczny i adaptacyjny do pojawiających się taktyk oszustw.

Wyniki i rezultaty:

 • Zmniejszenie oszustw: PayPal zgłosił znaczny spadek oszukańczych transakcji od momentu wdrożenia AI, co dowodzi skuteczności uczenia maszynowego w identyfikacji i zapobieganiu oszustwom.
 • Poprawiona dokładność: System AI ma niższą stopę fałszywie pozytywnych wyników w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Oznacza to, że legalne transakcje są mniej prawdopodobne do błędnego oznaczenia jako oszukańcze, poprawiając doświadczenie użytkownika.
 • Adaptacyjność: Modele uczenia maszynowego ciągle dostosowują się do nowych taktyk oszustów. W miarę jak oszuści ewoluują swoje metody, system AI uczy się i dostosowuje, utrzymując wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do napędzania innowacji organizacyjnych

Wstęp

Innowacje organizacyjne, kluczowe dla opracowywania i wdrażania nowych pomysłów, produktów i usług, są niezbędne do utrzymania konkurencyjności i sukcesu w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Sztuczna inteligencja (AI/ SI) w innowacjach organizacyjnych odgrywa kluczową rolę w tej ewolucji.

PwC Study Higlighting the Importance of Innovation to CEOs

Generowanie pomysłów jest fundamentem innowacji organizacyjnych. Bez nowych pomysłów nie może być mowy o innowacjach. Jednak generowanie pomysłów może być wyzwaniem, szczególnie w dużych organizacjach. Może tam występować wewnętrzny opór i opór wobec nowych pomysłów, a tworzenie kultury innowacji może być trudne.

Sztuczna inteligencja (AI) może być wykorzystana do przezwyciężenia tych wyzwań i napędzania innowacji organizacyjnych. AI może generować innowacyjne pomysły, identyfikować i rozwiązywać problemy, odkrywać nowe możliwości i przezwyciężać wewnętrzny opór.

Wykorzystanie SI do generowania innowacyjnych pomysłów

Sztuczna inteligencja (AI) szybko zmienia sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Jednym z najbardziej ekscytujących zastosowań AI jest dziedzina generowania pomysłów. Narzędzia oparte na AI mogą pomóc nam generować nowe pomysły szybciej i wydajniej oraz odkrywać nowe możliwości, które sami moglibyśmy jeszcze nie rozważać.

Istnieje wiele różnych sposobów wykorzystania AI do generowania pomysłów. Niektóre z najpopularniejszych narzędzi i technik to:

Narzędzia do burzy mózgów

Narzędzia do burzy mózgów oparte na SI dla innowacji

Burza mózgów jest nieodłącznym elementem procesu innowacji. Pozwala zespołom szybko i efektywnie wygenerować dużą liczbę pomysłów. Jednak tradycyjne sesje burzy mózgów mogą być ograniczone przez uprzedzenia i doświadczenia uczestników. Wpływa to również na rurę pomysłów, niezbędną do dostarczania kreatywnych rozwiązań.

Narzędzia do burzy mózgów oparte na AI mogą pomóc przezwyciężyć te wyzwania. Te narzędzia mogą generować szerszy zakres pomysłów, w tym różnorodne i kreatywne pomysły, które inaczej mogłyby nie zostać pomyślane. Mogą również pomóc zidentyfikować i zbadać różne perspektywy, prowadząc do bardziej innowacyjnych rozwiązań.

Na przykład narzędzie do burzy mózgów oparte na AI https://www.wazoku.com/ pomaga zespołom generować pomysły i głosować na najlepsze z nich. Stworzyli czołowe oprogramowanie do zarządzania innowacjami na rynku, napędzane przez AI. Współpracuj i współtwórz z kimkolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek – wszystko za pośrednictwem pojedynczej, specjalnie zbudowanej platformy wyposażonej w zaawansowaną analizę danych. AI pomoże ci usprawnić cały proces, skupiając się na generowaniu pomysłów i procesie ideacji.

Tego rodzaju narzędzia mogą być wykorzystywane do wspierania różnych technik generowania pomysłów, takich jak:

 • Myślenie nieograniczone
 • Odwrócona rola
 • Wyzwanie pomysłowe

Narzędzia do burzy mózgów oparte na AI mogą również zarządzać procesem ideacji, od generowania pomysłów po wybór pomysłów po wdrożenie. Może to pomóc zespołom szybciej i wydajniej realizować swoje pomysły.

Oto kilka korzyści z wykorzystania narzędzi do burzy mózgów opartych na AI:

 • Generowanie dużej liczby pomysłów szybko i efektywnie.
 • Identyfikacja i eksploracja różnych perspektyw.
 • Zwiększenie kreatywności. Poprawa jakości pomysłów.
 • Przyspieszenie procesu innowacji.

Rozważ wykorzystanie narzędzia do burzy mózgów opartego na AI, aby wygenerować świetne pomysły na Twój kolejny projekt innowacyjny. Pracując z takimi narzędziami, czasami poczujesz, że Twoje myślenie może być bardziej zrównoważone i szybsze. AI może imponująco wspierać generowanie pomysłów i nadać kreatywnemu myśleniu drugie życie.

Silniki sugerujące pomysły:

Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą sugerować nowe pomysły na podstawie danych wejściowych użytkownika. Te silniki mogą również pomóc w ocenie pomysłów i zidentyfikować najbardziej obiecujące z nich. Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą generować nowe pomysły na produkty, kampanie marketingowe, strategie biznesowe i więcej. Ogólnie rzecz biorąc, szukasz nowych sugestii dotyczących istniejących pomysłów, produktów, kampanii itp.

Jedną z kluczowych korzyści z wykorzystania silnika sugerującego pomysły opartego na AI jest to, że może on pomóc przezwyciężyć ograniczenia ludzkiej kreatywności. Ludzie mogą być ograniczeni przez własne doświadczenia i uprzedzenia, ale silniki oparte na AI mogą czerpać z znacznie szerszego zakresu informacji, aby generować nowe pomysły.

Oto kilka przykładów, jak można wykorzystać silniki sugerujące pomysły oparte na AI:

 • Zespół ds. rozwoju produktu może używać silnika opartego na AI do generowania nowych pomysłów na produkty na podstawie opinii klientów, trendów rynkowych i istniejących produktów.
 • Zespół marketingowy może używać silnika opartego na AI do generowania nowych pomysłów na kampanie na podstawie demografii, zainteresowań i poprzednich zachowań docelowej grupy odbiorców.
 • Zespół ds. strategii biznesowej może używać silnika opartego na AI do generowania nowych pomysłów na strategie na podstawie misji, wizji i wartości firmy.

Chcesz tworzyć pomysły na podstawie tego, co masz, i robić to z prędkością światła i najniższym możliwym kosztem.

Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą być również wykorzystywane w połączeniu z innymi technikami generowania pomysłów, takimi jak:

 • Technika SCAMPER: Technika SCAMPER to technika burzy mózgów, która polega na zadawaniu pytań dotyczących istniejącego produktu lub pomysłu w celu wygenerowania nowych pomysłów. Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą być wykorzystywane do automatyzacji techniki SCAMPER i generowania szerszego zakresu pomysłów.
 • Mapowanie myśli: Mapowanie myśli to technika wizualizacji używana do generowania i organizowania pomysłów. Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą generować nowe pomysły i dodawać je do mapy myśli. Wypróbuj taskade.com lub ayoa.com. Wypróbuj je (używane w moich projektach), a zarządzanie twoimi pomysłami i myślenie konwergentne nigdy nie będzie takie samo.
 • Sześć kapeluszy myślenia: Sześć kapeluszy myślenia to technika burzy mózgów, która polega na myśleniu o problemie z sześciu różnych perspektyw. Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą generować pomysły dla każdego z sześciu kapeluszy myślenia (Notion ma na to szablon: https://www.notion.so/templates/ai-driven-six-thinking-hats i jest oparte na AI)

Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą być cenne dla firm i osób poszukujących nowych pomysłów i rozwiązań problemów.

Jak używać silników sugerujących pomysły oparte na SI do generowania skutecznych pomysłów

Oto kilka wskazówek, jak używać silników sugerujących pomysły oparte na AI do generowania skutecznych pomysłów:

 • Bądź jasny co do swoich danych wejściowych: Im bardziej konkretny jesteś co do swoich danych wejściowych, tym lepiej silnik oparty na AI może generować odpowiednie pomysły.
 • Użyj różnorodnych danych wejściowych: Im więcej informacji dostarczysz, tym bardziej różnorodne będą pomysły.
 • Użyj silnika do generowania nowych pomysłów, a nie tylko do oceny istniejących pomysłów: Silniki sugerujące pomysły oparte na SI mogą generować nowe pomysły od podstaw, a nie tylko oceniać istniejące pomysły.

Jak oceniać pomysły wygenerowane przez silniki sugerujące pomysły oparte na SI

Po wygenerowaniu listy pomysłów za pomocą silnika opartego na AI, musisz je ocenić, aby zidentyfikować najbardziej obiecujące z nich. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny pomysłów:

 • Wykonalność: Czy pomysł jest wykonalny do wdrożenia? Wartość: Czy pomysł stworzy wartość dla klientów lub użytkowników?
 • Różnicowanie: Czy pomysł różni się od tego, co jest już dostępne?
 • Potencjalny wpływ: Jaki jest potencjalny wpływ pomysłu? Uważam, że nie ma AI bez przynajmniej obliczonego ROI. Dlatego ten post powinien być pierwszy w tej kolejności.

Narzędzia do rozwiązywania problemów:

Wykorzystując moc sztucznej inteligencji, narzędzia do rozwiązywania problemów wzmacniają surową kreatywność w grupowych ustawieniach, tworząc współpracujące środowisko, które uprawia więcej pomysłów, wpaja zaangażowanie w pierwsze zasady i ostatecznie prowadzi do innowacyjnych rozwiązań. Poprzez interaktywną metodę, te narzędzia aktywnie zachęcają uczestników do wkładu, jednocześnie łagodząc wpływ potencjalnie niekorzystnych pomysłów.

W krajobrazie rozwiązywania problemów grupowych, narzędzia oparte na AI służą jako katalizatory dla:

 • Podniesienie surowej kreatywności: SI zapala surową kreatywność, generując wskazówki i pomysły, dostarczając uczestnikom w grupowym ustawieniu różnorodnych bodźców. Na przykład narzędzie AI może prowokować sesje burzy mózgów listą losowych słów lub zwrotów. Bardi i GPT mogą być tutaj pomocne. Możesz mieć operatora, który prowadzi sesję z tymi narzędziami pracującymi na boku.
 • Wzmocnienie dynamiki grupowej: SI ułatwia współpracę, oferując wspólne przestrzenie robocze, gdzie uczestnicy mogą swobodnie dzielić się, dyskutować i wspólnie oceniać pomysły, zapewniając dynamiczną wymianę myśli w grupie. Miro to kolejny przykład narzędzia opartego na SI.
 • Proliferacja pomysłów: SI rozszerza spektrum generowania pomysłów, eksplorując szeroki zakres możliwości, wykorzystując wzorce i trendy w danych lub syntetyzując różne koncepcje, aby generować świeże i innowacyjne pomysły.
 • Przyjęcie pierwszych zasad: SI zachęca grupy do podejścia do rozwiązywania problemów od pierwszych zasad, kwestionując konwencjonalne myślenie, sugerując alternatywne formułowania problemów lub identyfikując nowe ograniczenia i możliwości.

Sesje burzy mózgów z SI i odpowiednimi narzędziami

Technika „burza mózgów z AI” pojawia się jako dynamiczne i skuteczne podejście w kultywowaniu aktywnego udziału i nawigowaniu mniej korzystnych pomysłów w dynamice grupowej. Ta metoda strategicznie integruje kluczowe elementy, w tym strukturalne procesy, przejrzyste wytyczne uczestnictwa, narzędzia AI skoncentrowane na istotności i aktywny monitoring sesji. Jak widać na poniższym wykresie, wsparcie biurowe i kreatywne role są mocno wpływane przez AI. Dlatego AI może być używane jako przedłużenie pracowników, aby pomóc w generowaniu kreatywnych pomysłów i burzy mózgów.

Advances in technical capabilities could have the most impact on activities performed by educators, professionals, and creatives.

Strukturalne procesy rozpoczynają podróż ideacji, jasno definiując problem i wykorzystując narzędzia SI do indukowania generowania pomysłów. Obejmuje to współpracę grupową w ocenie i doskonaleniu mnóstwa generowanych pomysłów poprzez systematyczne podejście. Dodatkowo, technika obejmuje skojarzenia słowne i wymuszone relacje, zachęcając uczestników do eksplorowania nowych perspektyw i odkrywania powiązań między pozornie niepowiązanymi elementami. To nowatorskie podejście pobudza kreatywność i wzbogaca burzę mózgów, przekraczając granice i poszerzając modele umysłowe.

Przejrzyste wytyczne uczestnictwa odgrywają kluczową rolę w tworzeniu inkluzywności i kreatywności. Uczestników zachęca się do przyczyniania się różnorodnych pomysłów, niezależnie od postrzeganej wykonalności. Jednocześnie wytyczne odradzają przedwczesną krytykę w początkowej fazie burzy mózgów, tworząc sprzyjające środowisko dla generowania pomysłów. Włączenie wymuszonych relacji między pozornie niepowiązanymi elementami w tej fazie dodatkowo stymuluje eksplorację niekonwencjonalnych pomysłów.

Wybór narzędzi AI skoncentrowanych na istotności, dostosowanych do celów grupy, jest niezwykle ważny. Te narzędzia są zaprojektowane tak, aby były zgodne z podstawową funkcjonalnością grupy i pożądanym wynikiem, zapewniając bezpośredni i znaczący wpływ na generowanie pomysłów i rozwiązywanie problemów. Integracja skojarzeń słownych i eksploracja wymuszonych relacji między pozornie niepowiązanymi elementami wzmacniają istotność i stosowalność tych narzędzi AI.

Aktywny monitoring sesji pozostaje kluczowy dla utrzymania zrównoważonej i konstruktywnej atmosfery. Interwencje mogą być konieczne, jeśli uczestnicy zboczą w stronę przedwczesnej krytyki, podkreślając znaczenie przyjęcia wszystkich pomysłów podczas fazy burzy mózgów. To inkluzywne nastawienie obejmuje także pozornie niekorzystne pomysły, uznawane za potencjalne katalizatory cennych wglądów i wyzwań dla istniejących modeli umysłowych.

Technika „burza mózgów z AI” obejmuje strukturalne procesy i przejrzyste wytyczne niezbędne dla skutecznej dynamiki grupowej. Integruje innowacyjne elementy, takie jak skojarzenia słowne, wymuszone relacje i eksplorowanie pozornie niepowiązanych elementów. To wieloaspektowe podejście sprzyja kreatywności, zachęca do różnorodnych perspektyw i ostatecznie przynosi przełomowe pomysły, które są zgodne z podstawową funkcjonalnością grupy i pożądanymi wynikami.

Przezwyciężanie wewnętrznego oporu i zachęcanie do generowania pomysłów

Istnieją pewne wyzwania dla generowania pomysłów w organizacjach, w tym:

 • Strach przed porażką: Pracownicy mogą bać się dzielić swoimi pomysłami, obawiając się bycia ocenianymi lub wyśmiewanymi.
 • Brak wsparcia: Pracownicy mogą czuć się niepopierani przez swoich menedżerów lub kolegów w dzieleniu się swoimi pomysłami.
 • Biurokracja wewnętrzna: Biurokracja wewnętrzna może utrudniać usłyszenie i wdrożenie nowych pomysłów.

Platformy ideacyjne oparte na SI odgrywają kluczową rolę w kultywowaniu kultury pracy, która priorytetowo traktuje kreatywność i innowacje, szczególnie w dynamicznym krajobrazie generowania pomysłów. Te platformy wychodzą poza konwencjonalne przestrzenie wymiany pomysłów, tworząc bezpieczne i wspierające schronienie, gdzie pracownicy mogą swobodnie wyrażać swoje myśli, przyjmując różne techniki generowania pomysłów bez krytyki ani oceny.

W sferze technik generowania pomysłów, włączenie solidnego systemu nagród pojawia się jako kluczowy motywator. To podejście, ucieleśnione przez namacalne zachęty, takie jak nagrody, gwiazdy lub inne formy uznania, aktywnie stymuluje pracowników do głębszego zagłębiania się w proces twórczy. To weryfikuje wkład uczestników i wpaja poczucie wartości ich innowacyjnych rozwiązań, tworząc pozytywną pętlę sprzężenia zwrotnego, która staje się integralną częścią ciągłego udziału w procesie generowania pomysłów.

Generowanie pomysłów i gamification

Ponadto, integracja silników gamification znacznie wzmacnia doświadczenie ideacyjne. Te platformy przekształcają często metodyczny proces generowania pomysłów w dynamiczną i interaktywną przygodę, wprowadzając elementy rywalizacji, współpracy i zabawy. Ludzie również czują się bardziej szczęśliwi, dzieląc się „dziwnymi pomysłami”. Chodzi o to, aby proces generowania pomysłów, który obejmuje różnorodne procesy twórcze i kreatywne myślenie, był podobny do działalności przypominającej grę. To zachęca pracowników do eksploracji najdalszych zasięgów swoich wyobraźni i przyczyniania się nawet najbardziej niekonwencjonalnych i śmiałych koncepcji.

Jednak w szerszym kontekście wdrażania grywalizacji kluczowe jest unikanie nadmiernego myślenia nad procesem. Wiele prób grywalizacji upadło z powodu wdrożenia zbyt skomplikowanych narzędzi i systemów. Klucz tkwi w prostocie i skuteczności; platformy takie jak https://www.unily.com/features/gamification obrazują to podejście. Te platformy podkreślają znaczenie unikania niepotrzebnej złożoności, upraszczając wdrożenie i koncentrując się na przyjaznych dla użytkownika narzędziach. Dyrektywa jest jasna: zachęcać pracowników do eksplorowania kreatywnego myślenia, nie wikłając się w skomplikowane systemy, zapewniając płynniejszą integrację i bardziej bezproblemowe uczestnictwo.

To uproszczone podejście przyczynia się do pozytywnej zmiany kulturowej w organizacji i podkreśla znaczenie wykorzystywania różnych technik generowania pomysłów bez przytłaczającej złożoności. Tworzy środowisko, w którym pracownicy czują się bezpiecznie, dzieląc się swoimi pomysłami i są aktywnie motywowani do zaangażowania się w proces generowania pomysłów. Ta dynamiczna i zachęcająca atmosfera zapewnia, że organizacja wykorzystuje pełne spektrum kreatywności swojej siły roboczej, kultywując innowacyjną kulturę, która konsekwentnie napędza poprawę i wzrost.

Generowanie pomysłów oparte na danych

Generowanie pomysłów oparte na danych to strategiczne podejście, które wykorzystuje empiryczne dowody i wnioski wyciągnięte z analizy danych do informowania i inspirowania procesu twórczego. W dzisiejszym wysoce zdigitalizowanym i powiązanym świecie organizacje mają dostęp do ogromnych ilości danych generowanych przez różne źródła, w tym interakcje z klientami, trendy rynkowe i wskaźniki wydajności. Wykorzystując to bogactwo informacji, firmy mogą uzyskać wszechstronne zrozumienie swojej grupy docelowej, zidentyfikować pojawiające się wzorce i odkryć ukryte możliwości. Ten proces wykracza poza tradycyjne metody burzy mózgów, ponieważ opiera się na obserwacjach i trendach ze świata rzeczywistego, a nie wyłącznie na intuicji.

W kontekście generowania pomysłów opartego na danych, narzędzia analityczne i technologie odgrywają kluczową rolę w ekstrakcji znaczących wzorców i korelacji z dużych zbiorów danych. Te wnioski mogą napędzać innowacje, kierować podejmowaniem decyzji i zwiększać ogólne strategie biznesowe. Iteracyjny charakter generowania pomysłów opartego na danych pozwala organizacjom na ciągłe udoskonalanie i optymalizowanie swoich procesów twórczych na podstawie bieżących informacji zwrotnych i ewoluujących zestawów danych. Ostatecznie, to podejście umożliwia firmom podejmowanie świadomych decyzji, tworzenie produktów i usług, które rezonują z ich grupą docelową, i utrzymanie przewagi w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym krajobrazie rynkowym.

Budowanie pipeline pomysłów z SI

Budowanie pipeline pomysłów z SI polega na wykorzystaniu mocy sztucznej inteligencji do usprawnienia i wzmocnienia procesu ideacji w organizacji. Technologie AI mogą być wykorzystywane do analizowania ogromnych zbiorów danych, trendów rynkowych i zachowań konsumentów, wydobywając cenne wnioski, które napędzają innowacyjne pomysły. Automatyzując powtarzalne zadania i przetwarzanie danych, AI pozwala zespołom skupić się na kreatywnym myśleniu i planowaniu strategicznym, przyspieszając ogólny proces ideacji.

Algorytmy uczenia maszynowego mogą identyfikować wzorce w historycznych danych, przewidywać pojawiające się trendy, a nawet sugerować potencjalne obszary do eksploracji. Co więcej, SI może pomóc w ocenie wykonalności i rentowności rynkowej pomysłów, dostarczając podejście oparte na danych do priorytetyzacji i doskonalenia koncepcji w rurze pomysłów. Wynikiem jest bardziej efektywny i adaptacyjny proces generowania pomysłów, w którym AI działa jako cenny współpracownik, pomagając organizacjom pozostać zwinne i responsywne w ciągle zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

Przyszłość generowania pomysłów z AI

Przyszłość generowania pomysłów z AI obiecuje być transformacyjna, wprowadzając erę, w której inteligentne maszyny współpracują bezproblemowo z ludzką kreatywnością. AI jest gotowa zrewolucjonizować cały proces ideacji, oferując zaawansowane narzędzia, które analizują ogromne zbiory danych, przewidują trendy i dostarczają wglądów w czasie rzeczywistym. W miarę jak algorytmy AI stają się bardziej zaawansowane, będą pomagać w generowaniu pomysłów i odgrywać kluczową rolę w optymalizowaniu i doskonaleniu ich na podstawie ewoluujących dynamik rynkowych.

Jak widać na powyższym wykresie, adopcja automatyzacji wzrosła szybciej niż przewidywano. Systemy AI współpracujące z ludzkimi zespołami będą sprzyjać synergii, która wykorzystuje moc obu stron, zwiększając jakość i różnorodność pomysłów. Dodatkowo, platformy ideacyjne oparte na AI mogą ułatwić bardziej inkluzywne środowisko twórcze, rozpoznając wzorce w różnych źródłach i kulturach. Ostatecznie, przyszłość generowania pomysłów z AI obiecuje odblokować bezprecedensowe innowacje, czyniąc proces twórczy bardziej efektywnym, adaptacyjnym i zdolnym do rozwiązywania złożonych wyzwań jutrzejszego szybko zmieniającego się świata.

Studium przypadku: SI w działaniu – od pomysłu do wdrożenia

W dużej organizacji integracja SI dramatycznie przekształciła synchronizację działów IT i biznesowych w transformacyjnych projektach. Wyzwaniem było ustandaryzowanie ich procesu współpracy, skomplikowanego przez problemy takie jak niewłaściwe wymagania jednostek biznesowych, brak zdefiniowanych wskaźników postępu i niekompletna lista ekosystemów IT.

Strategiczne wdrożenie AI skierowano na kluczowe obszary: ustandaryzowanie współpracy IT-biznes, wsparcie projektów inicjowanych przez pracowników, definiowanie wskaźników postępu i tworzenie kompleksowej listy ekosystemów IT. Kluczową rolę AI odegrało w automatyzacji i ilościowaniu procesu ideacji. Analiza danych oparta na AI usprawniła modele współpracy, integrując automatyczną komunikację, zaangażowanie interesariuszy i cykle informacji zwrotnych. Ta innowacja zmniejszyła opóźnienia i konflikty między działami, zwiększając efektywność wdrażania rozwiązań IT.

Dla wsparcia pracowników w projektach, warsztaty oparte na AI usprawniły definiowanie wymagań projektowych, prowadząc do zautomatyzowanego procesu proponowania. To zwiększyło przejrzystość projektu i strategiczne wyrównanie. AI również pomogła w definiowaniu kluczowych wskaźników wydajności (KPI), co poprawiło nadzór nad projektem i zarządzanie zasobami, tym samym obniżając koszty operacyjne i priorytetyzując inicjatywy strategiczne.

Ponadto, SI ułatwiła stworzenie szczegółowej listy ekosystemów IT, poprawiając zarządzanie zasobami IT. Ustanowienie scentralizowanej platformy WIKI, informowanej przez SI, stało się zjednoczonym źródłem wiedzy, usprawniając informacje i procesy związane z IT i monitorowaniem projektów.

Podsumowując, rola AI w transformacyjnych projektach tej organizacji doprowadziła do usprawnionych procesów, wzmocnionej współpracy i skoku w kierunku wydajnej, innowacyjnej i opartej na danych kultury. To studium przypadku podkreśla moc AI w przezwyciężaniu luk organizacyjnych, sprzyjając bardziej spójnym i skutecznym strategiom operacyjnym.

Wnioski

AI może być potężnym narzędziem napędzającym innowacje organizacyjne. AI może generować innowacyjne pomysły, identyfikować i rozwiązywać problemy, odkrywać nowe możliwości i przezwyciężać wewnętrzny opór.

Aby rozpocząć z innowacjami napędzanymi przez AI w Twojej organizacji, możesz:

 • Zidentyfikować cele innowacji Twojej organizacji: Na jakich obszarach Twojej organizacji chcesz skupić się na innowacjach?
 • Zidentyfikować wyzwania dla innowacji w Twojej organizacji: Jakie są największe wyzwania dla innowacji w Twojej organizacji?
 • Zbadać rozwiązania innowacyjne oparte na AI: Dostępnych jest wiele rozwiązań innowacyjnych opartych na AI. Zbadaj różne dostępne rozwiązania i zidentyfikuj te, które najlepiej spełniają potrzeby Twojej organizacji.
 • Pilotować rozwiązania innowacyjne oparte na AI: Po zidentyfikowaniu rozwiązań innowacyjnych opartych na AI, które najlepiej spełniają potrzeby Twojej organizacji.

Integracja AI w proces generowania pomysłów ma ogromny potencjał dla organizacji dążących do wzmocnienia swoich zdolności innowacyjnych. Organizacje mogą umieścić się na czele innowacji w ciągle zmieniającym się krajobrazie biznesowym, poprzez rozwiązanie wewnętrznego oporu, wspieranie kultury kreatywności i strategiczne wdrażanie narzędzi opartych na AI. Podróż od pomysłu do wdrożenia wymaga przemyślanego planowania, ciągłej oceny i zaangażowania w wykorzystywanie transformacyjnej mocy AI w napędzaniu innowacji organizacyjnych.

Źródła

Transformacja Spotkań a Narzędzia AI: Od Problemów do Rozwiązań

Wstęp

W dynamicznym środowisku pracy dzisiejszych czasów, „nieskuteczność spotkań” stanowi znaczący zator produktywności, a przytłaczająca ilość „zbyt wielu spotkań” tylko pogarsza problem.

Od lutego 2020 roku, częstotliwość spotkań wzrosła o imponujące 192%, prowadząc do licznych wyzwań. Aż 58% uważa wirtualne spotkania za niekorzystne dla burzy mózgów, podczas gdy 57% ma trudności z nadrobieniem, jeśli dołączają później. Przejście na „mniej spotkań” z solidnym „programem spotkania” jest niezbędne, aby zwiększyć produktywność i skuteczność. Taki zorganizowany sposób działania ma na celu złagodzenie powszechnych problemów doświadczanych przez „uczestników spotkań”, takich jak niejasne „następne kroki” i trudności w podsumowaniu spotkań.

Ponieważ wielu profesjonalistów spędza większość tygodnia na spotkaniach, istotne jest przekształcenie spotkań w strategiczne platformy do rozwijania umiejętności i innowacji, szczególnie w kontekście wzrostu AI.

Chciałbym, abyś przyjrzał się temu artykułowi, aby zbadać praktyczne strategie rewitalizacji struktur spotkań, wspierając środowisko jasności, celu i adaptacyjnego wzrostu w obliczu postępu technologicznego.

Anatomia Nieskutecznych Spotkań

Wiele organizacji zmaga się z optymalizacją liczby swoich spotkań, istnieje pilna potrzeba zrozumienia podstawowych problemów leżących u podstaw nieskutecznych spotkań.

„Problem spotkań” to więcej niż tylko kwestia nauki organizacyjnej; niesie ze sobą znaczący podatek kulturowy, wpływając nie tylko na bezpośrednie koszty, ale również na szersze elementy interakcji osobistych, czasu osobistego i stabilności zatrudnienia.

Spotkania, które idealnie powinny sprzyjać współpracy i podejmowaniu decyzji, często stają się uciążliwe z powodu kilku czynników.

Zanurzmy się głębiej:

 • Czas trwania: Ogranicz długość spotkań, aby utrzymać energię i koncentrację. Zapewnij, aby spotkania szanowały czas zarówno organizacji, jak i uczestników (usuń tarcie, zacznij od rzeczy – Najważniejsze Informacje na Początku).
 • Skupienie i Relewancja: Spotkania muszą mieć jasno określony, zdefiniowany wcześniej cel, aby maksymalizować interakcje osobiste (zdefiniuj to, napisz, udostępnij w zaproszeniu). Prowadź dyskusje, które pozostają istotne dla głównych celów spotkania (unikaj odchodzenia daleko od rdzenia) Stosuj strategie takie jak metoda „Parking Lot”, aby priorytetyzować istotne dyskusje, oferując lepsze spotkania, które cenią czas każdego.
 • Role Uczestników i Podejmowanie Decyzji: Wyraźnie określ rolę każdego uczestnika, aby zapobiec autokratycznemu podejmowaniu decyzji i zapewnić inkluzję. Mniejsze możliwości aktywnego uczestnictwa mogą prowadzić do nieskuteczności spotkań (szanuj kulturę „podniesienia ręki” podczas spotkań online, poproś osoby, które przerywają rozmowę, aby podniosły rękę)
 • Bezpośrednie Koszty i Podatek Kulturowy: Poza bezpośrednimi kosztami przedłużonych i nieistotnych spotkań, podatek kulturowy wpływa na morale i produktywność zespołów. Dąż do „dni bez spotkań” lub okresów, zapewniając pracownikom odpoczynek i czas na skupioną pracę.

  W dzisiejszym szybkim środowisku pracy wiele organizacji zdaje sobie sprawę z ważności lepszych spotkań. Poprzez adresowanie tych elementów, możemy zapewnić bardziej produktywne spotkania i stworzyć środowisko, które ceni interakcje osobiste, minimalizuje podatek kulturowy i promuje stabilność zatrudnienia.

Wizjonowanie Spotkań Napędzanych przez AI

W ewoluującym krajobrazie operacji korporacyjnych, integracja różnorodnych narzędzi AI może zrewolucjonizować sposób prowadzenia spotkań. Poniższy wykres podkreśla elementy przyczyniające się do sukcesu spotkania. AI może pomóc w adresowaniu tych kluczowych elementów.

Wyobraź sobie scenariusz, w którym efektywny organizator spotkań, napędzany przez sztuczną inteligencję, planuje i kategoryzuje spotkania na podstawie ich celów.

Czy to spotkanie decyzyjne, dyskusyjne, czy sesja dzielenia się informacjami. Na przykład, spotkanie decyzyjne, zwykle z udziałem 6 do 8 decydentów, może zostać wzmocnione przez narzędzia AI, które zapewniają uporządkowane agendy, identyfikując kluczowe decyzje i zapewniając bardziej autokratyczne podejmowanie decyzji.

To zmniejsza szanse na nieproduktywne spotkania i optymalizuje czas poświęcony.

W przeciwieństwie do tego, większe spotkania dyskusyjne, zaprojektowane do aktywnego dialogu między 8 a 20 uczestnikami, mogą skorzystać z narzędzi AI, które zachęcają do osobistych interakcji i czynią spotkania bardziej efektywnymi.

Dreaded bad meetings, często charakteryzujące się brakiem jasności i celu, mogą być zminimalizowane, ponieważ narzędzia AI zapewniają, że agendy wyjaśniają tematy z wyprzedzeniem, szczególnie w ogromnych spotkaniach dzielenia się informacjami z udziałem do 2000+ uczestników.

Jako follow-up, AI może analizować wyniki spotkań, sugerować działania do podjęcia, a nawet planować więcej spotkań lub sesji śledzących na podstawie informacji zwrotnych.

Wierzę, że przyszłość udanych spotkań leży w integracji AI, zapewniając, że jednostki mogą skupić się na dyskusjach, podczas gdy AI zarządza logistyką, wykorzystując maksymalnie czas każdego.

AI w Planowaniu i Organizacji

W ostatnich latach, narzędzia do planowania i organizacji napędzane przez AI przekształciły sposób działania organizacji. Firmy wykorzystują te narzędzia, aby zapewnić zgodność między członkami zespołu, wymagając mniejszego wkładu od użytkowników przy maksymalizacji wydajności.

 • Reclaim wyróżnia się jako narzędzie najlepiej dostosowane do ochrony twoich nawyków. Doskonale radzi sobie z zarządzaniem powtarzającymi się wydarzeniami i oferuje darmowy plan dla maksymalnie 2 kalendarzy, trzech wzorców i ograniczonych integracji, z płatnymi planami zaczynającymi się od 8 USD/użytkownik/miesiąc.
 • Clockwise to kolejne wiodące narzędzie, idealne do synchronizacji kalendarzy zespołowych. Kompleksowe doświadczenie w zakresie onboardingu platformy zapewnia, że uczestnicy są dobrze przygotowani do swoich zaangażowań. Jego darmowy plan obejmuje podstawowe funkcje, podczas gdy płatne plany to 6,75 USD/użytkownik/miesiąc.
 • Motion specjalizuje się w zarządzaniu projektami wspomaganym przez AI i kładzie nacisk na wysoką widoczność zadań, kosztując 34 USD/miesiąc dla osób indywidualnych i 20 USD/użytkownik/miesiąc dla zespołów.
 • Clara naśladuje doświadczenie z użyciem ludzko-podobnego wirtualnego asystenta AI z niezwykłą elastycznością, naprawdę odzwierciedlając reaktywność asystenta ludzkiego. Jej plany zaczynają się od 99 USD/miesiąc.
 • Dla tych, którzy szukają prostoty, Trevor oferuje intuicyjne, darmowe rozwiązanie AI do zarządzania zadaniami, z dostępnym planem płatnym za 3,99 USD/miesiąc.
 • Kronologic jest dostosowany do obsługi większej liczby leadów, szczególnie dla zespołów sprzedażowych. Może nawet zastąpić narzędzia takie jak Calendly, z planami zaczynającymi się od 6 USD/miesiąc.
 • Wreszcie, Scheduler AI jest idealny do zarządzania spotkaniami dla zapracowanych zespołów, zapewniając, że organizacje mogą efektywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Jego ceny zaczynają się od 25 USD/użytkownik/miesiąc.

Te narzędzia nie tylko przekształcają sposób, w jaki firmy planują i organizują, ale także przedefiniują efektywność w nowoczesnym miejscu pracy.

AI w Ułatwianiu Spotkań

Ale możliwości AI nie kończą się na planowaniu. Podczas spotkania, AI może aktywnie pomóc w zapewnieniu płynnego przebiegu. Wyobraź sobie system, który aktywnie słucha dyskusji, dokonując sugestii w czasie rzeczywistym na podstawie agendy (read.ai może to robić).

Jeśli uczestnicy odbiegają od tematu, AI może delikatnie przypominać im, aby wrócili do głównych punktów, zapewniając, że czas nie jest marnowany na dygresje. Ponadto, w większych spotkaniach, gdzie nie wszyscy uczestnicy mogą mieć szansę wyrazić swoje opinie, AI może analizować wzorce mowy i wskaźniki uczestnictwa, zachęcając moderatora do zaproszenia cichszych członków do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wspierając inkluzję.

Zasady Ułatwiania Spotkań, które są użyteczne i które mogą być łatwo wspierane przez AI:

 • Jasne Cele: Każde spotkanie powinno mieć jasny cel i oczekiwane wyniki (harmonogramy, patrz sekcja powyżej)
 • Dystrybucja Agendy: Udostępnij agendę spotkania z wyprzedzeniem, aby uczestnicy mogli się przygotować (harmonogramy, patrz sekcja powyżej)
 • Punktualny Początek i Koniec: Szanuj czas uczestników, zaczynając i kończąc spotkania zgodnie z planem (Toggle Track lub dowolne oprogramowanie typu Pomodoro)
 • Aktywne Uczestnictwo: Zachęcaj wszystkich uczestników do udziału i dzielenia się swoimi myślami (read.ai, otter.ai i podobne, w tym jamboard)
 • Pozostań przy Temacie: Trzymaj się agendy i unikaj odchodzenia na niepowiązane tematy (miro lub podobne)
 • Ogranicz Rozpraszacze: Poproś uczestników, aby wyciszali się, gdy nie mówią i unikali wielozadaniowości (opcja automatycznego wyciszania lub automatyczne gesty w zoom, Google Meet)
 • Przydziel Facilitatora: Wyznaczona osoba do prowadzenia spotkania zapewnia, że pozostaje ono na właściwym torze.
 • Zapisz Elementy Działania: Dokumentuj podjęte decyzje, przypisane zadania i ustalone terminy podczas spotkania.
 • Zachęcaj do Szacunku: Upewnij się, że opinie każdego są szanowane i nikt nie jest przerywany lub przemawiany.
 • Podążaj za: Po spotkaniu, rozpowszechnij protokoły lub podsumowanie i upewnij się, że elementy działania są śledzone i wykonywane (patrz następna sekcja)

AI w Follow-upach i Odpowiedzialności

Po spotkaniu, korzyści płynące z AI trwają. Zautomatyzowane systemy mogą generować protokoły, podkreślając kluczowe decyzje, elementy działania i właścicieli, zmniejszając ręczny wysiłek i zapewniając, że nic nie umknie.

Jako przykład, pomyśl o spotkaniu przeglądu projektu. Zamiast ręcznie notować każdy szczegół, uczestnicy mogą skupić się na dyskusji, wiedząc, że AI rejestruje wszystko, gotowe do wyprodukowania zwięzłego podsumowania na końcu; oto przykład.

Wykorzystanie AI może znacznie usprawnić działania po spotkaniu. Zrzut ekranu ujawnia strukturalne tematy rozdziałów i elementy działania ze spotkania.

 • AI może automatycznie transkrybować dyskusję, kategoryzując kluczowe sekcje na odrębne tematy. Nie tylko pomaga to w szybkim odniesieniu, ale także podkreśla istotne punkty dyskusji. Co ważniejsze, sekcja elementów działania rejestruje zadania przypisane uczestnikom, zapewniając odpowiedzialność.
 • AI może automatycznie generować te zadania, przypisywać terminy na podstawie treści i synchronizować je z kalendarzami uczestników lub narzędziami do zarządzania zadaniami.
 • Ponadto, system może wysyłać przypomnienia o kontynuacji, zapewniając terminowe wykonanie. Automatyzując te procesy, AI zapewnia efektywne zarządzanie po spotkaniu, zmniejszając ręczny nadzór i zwiększając produktywność.

Etyczne i Prywatne Rozważania

Wprowadzenie AI do krajobrazu spotkań niewątpliwie podnosi efektywność i produktywność. Jednak konieczne jest staranne nawigowanie po etycznych i prywatnych rozważaniach nieodłącznie związanych z implementacjami AI.

Narzędzia AI aktywnie uczestniczące w spotkaniach będą miały dostęp do wrażliwych dyskusji i informacji. Dlatego należy wdrożyć solidne środki, aby zapewnić integralność danych i poufność.

Ponadto, przejrzystość jest kluczowa; uczestnicy powinni być w pełni poinformowani o wykorzystywanych narzędziach AI, gromadzonych danych i ich kolejnych zastosowaniach. Przejrzyste podejście buduje zaufanie i zapewnia, że wykorzystanie AI jest zgodne z wartościami organizacyjnymi i standardami prawnymi.

Organizatorzy spotkań powinni również priorytetowo traktować uzyskanie zgody i zapewnienie, że uczestnicy są komfortowi z rolą AI w spotkaniu. Etycznie zaprojektowane środowisko spotkań napędzane przez AI, mające na uwadze prywatność i zgodę użytkowników, nie tylko wzmacnia integralność spotkania, ale także zwiększa zaufanie i chęć uczestników do skutecznego zaangażowania, wzbogacając tym samym ogólną jakość i wynik spotkania.

Zasady korzystania z AI na spotkaniach:

 1. Zawsze pytaj uczestników o zgodę na użycie narzędzi takich jak read.ai do dołączenia do rozmowy. Upewnij się, że wszyscy uczestnicy są poinformowani i wyrazili zgodę na obecność i użycie narzędzi AI takich jak read.ai podczas spotkania. Pełne ujawnienie promuje środowisko godne zaufania i szacunku.

2. Zapytaj uczestników, czy zgadzają się na nagranie spotkania: Przed nagraniem uzyskaj wyraźną zgodę każdego uczestnika, wyjaśniając cel i czas przechowywania i dostępności nagrania.

3. Oferuj uczestnikom notatki i follow-upy oraz dotrzymuj obietnic: Zobowiąż się do dostarczenia uczestnikom kompleksowych i dokładnych podsumowań spotkań, elementów działania lub innych materiałów follow-up, zapewniając odpowiedzialność i niezawodność.

4. Zapewnij bezpieczne przechowywanie i ograniczony dostęp do danych ze spotkań: Przechowuj nagrane spotkania, transkrypcje i inne wygenerowane dane bezpiecznie, pozwalając na dostęp tylko upoważnionym osobom, aby zachować poufność i zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

5. Wprowadź polityki przechowywania danych: Ustal i komunikuj jasne wytyczne dotyczące czasu przechowywania danych ze spotkań i zapewnij ich bezpieczne usunięcie po okresie przechowywania, aby chronić wrażliwe informacje.

6. Utrzymuj przejrzystość w zakresie wykorzystania danych: Komunikuj, w jaki sposób dane zebrane podczas spotkań, czy to przez nagrania, transkrypcje czy narzędzia AI, będą wykorzystywane, zapewniając zgodność z oczekiwaniami uczestników i polityką organizacyjną.Embracing the Future:


Kroki do Przejścia Innowacja Struktur Spotkań: Firmy powinny innowować i ewoluować swoje obecne struktury spotkań, czyniąc je bardziej dynamicznymi, skoncentrowanymi i ukierunkowanymi na cel, zgodnie z postępami technologicznymi, takimi jak AI. Zacznij od małych, bierz produkty z półki i wdrażaj je w swoim procesie (przykłady znajdują się w powyższych sekcjach) Ułatwianie Inteligentnych Rozmów: Wspieraj środowiska, które zachęcają do inteligentnych i produktywnych rozmów. Wykorzystaj AI do poprawy jakości dyskusji, zapewniając, że są one skoncentrowane, istotne i sprzyjają podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów (nagrywaj, transkrybuj, auto-followup) Wzmocnienie Zespołów: Wzmocnij zespoły, integrując zaawansowane narzędzia, które ułatwiają lepsze planowanie, harmonogramowanie i follow-upy, zapewniając, że spotkania są bardziej zorganizowane, celowe i zorientowane na wynik (zapewnij ludziom stałe szkolenie) Wzmocnienie Współpracy: Ułatwiaj lepszą współpracę w zespołach dzięki wykorzystaniu AI, zapewniając, że spotkania nie są tylko o dyskusjach, ale także o zbiorowym rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji (używaj jamboard, miro, notion.ai) Zachęcanie do Adaptacyjnego Wzrostu: Zachęcaj do kultury organizacyjnej, która jest elastyczna i gotowa na ciągły wzrost i doskonalenie, zapewniając, że zespoły są zawsze wyposażone i przygotowane do przyjęcia nowych zmian i wyzwań. Wdrażanie Działających Strategii: Skup się na wdrażaniu działających strategii (narzędzi i zmiany mentalności), które mogą pomóc w poprawie efektywności i produktywności spotkań, zapewniając, że są one zawsze zgodne z celami i założeniami organizacyjnymi. Promowanie Strategicznego Planowania: Promuj strategiczne planowanie na spotkaniach, zapewniając, że każde spotkanie ma jasny cel, agendę i cele, czyniąc je bardziej skoncentrowanymi i ukierunkowanymi na wyniki. Mów nie spotkaniom bez agendy i jasnego celu, oraz tam, gdzie wszystko jest ręczne zamiast przynajmniej półautomatyczne) Wnioski: Transformacyjny Potencjał AI w Spotkaniach Spotkania stały się znaczącym zatorem produktywności, często uwikłane w problemy związane z czasem trwania, skupieniem, rolami uczestników i bezpośrednimi kosztami. W miarę jak organizacje zmagają się z tymi problemami, nadejście AI oferuje promyk nadziei na przekształcenie spotkań w efektywne, ukierunkowane na cel platformy.

W wielu organizacjach AI może odegrać kluczową rolę w organizacji, harmonogramowaniu i ułatwianiu spotkań. Spotkania napędzane przez AI obiecują strukturalne, ukierunkowane na cel dyskusje, tym samym łagodząc niedogodności nieproduktywnych zgromadzeń. Kategoryzując spotkania na podstawie ich celów i usprawniając procesy, AI optymalizuje czas i zasoby, zapewniając, że uczestnicy mogą skupić się na znaczących rozmowach i podejmowaniu decyzji.

Wpływ AI wykracza poza harmonogramowanie i organizację. Podczas spotkań, AI może aktywnie przyczynić się do utrzymania skupienia i relewancji. Może delikatnie kierować dyskusje z powrotem do głównego porządku obrad, wspierając inkluzję i zapewniając, że cichsze głosy są słyszane, promując bardziej produktywną i szanującą atmosferę.

Rozważania etyczne są najważniejsze przy integracji AI w spotkaniach. Zapewnienie przejrzystości, bezpieczeństwa danych i zgody użytkowników jest podstawą do utrzymania zaufania i szacunku do prywatności. Uczestnicy powinni być zawsze informowani o obecności i wykorzystaniu narzędzi AI oraz nagrań, podczas gdy organizacje muszą wdrożyć ścisłe zasady dostępu do danych i ich przechowywania.

Ogólnie rzecz biorąc, AI przedstawia transformacyjne rozwiązanie na długoletnie problemy spotkań, czyniąc je bardziej znaczącymi, efektywnymi i przystosowanymi do ewoluującego krajobrazu technologicznego. W miarę jak organizacje kontynuują przyjmowanie AI, spotkania mogą ewoluować w przestrzeń, gdzie kreatywność, innowacje i produktywność kwitną. Wykorzystując potencjał AI, przyszłość spotkań jest jaśniejsza i bardziej ukierunkowana na cel.

Jak maksymalizować wartość swoich danych

Wprowadzenie

Maksymalizacja wartości danych zwykle odnosi się do procesu wydobycia maksymalnej możliwej wartości z danych za pomocą różnych technik, takich jak analiza danych, eksploracja danych i uczenie maszynowe. Celem jest pozyskanie wglądu w dane, zidentyfikowanie wzorców i podejmowanie informowanych decyzji, które mogą prowadzić do poprawy wyników biznesowych, lepszych doświadczeń klientów oraz wzrostu sukcesu i przychodów.

Aby zwiększyć wartość danych, organizacje muszą mieć klarowne pojęcie o swoich źródłach danych, jakości danych oraz pytaniach biznesowych, na które próbują znaleźć odpowiedź. Konieczne jest także posiadanie odpowiednich narzędzi, systemów i technologii, które pomogą w skutecznym przetwarzaniu i analizie danych.

Dlaczego ważne jest maksymalizowanie wartości danych

W dzisiejszym świecie opartym na danych, maksymalizacja wartości danych jest kluczowa dla zdobycia przewagi konkurencyjnej, efektywnego zarządzania danymi oraz osiągania sukcesu biznesowego.

Przewaga konkurencyjna

Maksymalizacja wartości danych może zapewnić Ci przewagę konkurencyjną. Poprzez przetwarzanie surowych danych w celu uzyskania działań wskazówek i podejmowania lepszych decyzji, możesz utrzymać przewagę nad konkurencją i zarządzać ryzykiem, reagując szybko na zmieniający się rynek.

Zwiększona efektywność

Korzystając z danych do optymalizacji swoich operacji, możesz zwiększyć efektywność i obniżyć koszty. Dane o wysokiej wartości można wykorzystać do optymalizacji procesów produkcyjnych, poprawy zarządzania zapasami oraz usprawnienia operacji łańcucha dostaw.

Lepsze podejmowanie decyzji

Poprzez maksymalizację wartości danych możesz zdobyć działalne wskazówki, które pomogą Ci podejmować lepsze, przemyślane decyzje. Dane mogą pomóc Ci zidentyfikować wzorce i tendencje, które nie są od razu widoczne za pomocą zaawansowanej analizy i przetwarzania danych.

4 sposoby na maksymalizowanie wartości danych

Dostosowanie analiz do celów biznesowych

Bardziej zbliżone dostosowanie analiz danych do celów biznesowych organizacji to kluczowy aspekt strategii danych w generowaniu bardziej wartościowych danych. Analizy danych muszą być skutecznie wykorzystywane do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych i przypadków specyficznych dla danej organizacji.

Ta strategia pomaga całej organizacji dostrzec wartość i potencjał danych w różnych obszarach funkcjonalnych i jednostkach biznesowych, ponieważ dane prowadzą do jasnych wyników zrozumiałych w kategoriach biznesowych. Rozpoczęcie od problemu biznesowego, opracowanie przypadku biznesowego i jego realizacja jest kluczowe dla odkrycia wartości z danych.

Wprowadzenie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Ze względu na ostatnie trendy: wzrost big data, brak ekspertów ds. danych i potrzebę szybkiego dostępu do danych, włączenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego jest skutecznym sposobem zwiększenia wartości danych firmy.

Big Data

Po pierwsze, big data odnosi się do ogromnych i skomplikowanych zbiorów danych generowanych z różnych źródeł. Charakteryzuje się objętością, prędkością i różnorodnością. Analiza big data często jest stosowana do identyfikowania wzorców, tendencji i wglądów, które mogą być trudne do zidentyfikowania za pomocą tradycyjnych metod przetwarzania danych. Jednak te dane nie mają sensu, jeśli nie możemy przekształcić ich w znaczące informacje. Dzięki narzędziom sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego dane można efektywnie przetwarzać, maksymalizując ich wartość.

Brak ekspertów ds. danych

Po drugie, w branży biznesowej istnieje ogromny brak ekspertów ds. danych. Pomimo wzrostu ilości danych, umiejętności analityczne i analitycy danych nie nadążają za tym rozwojem. W rzeczywistości na całym świecie brakuje specjalistów ds. danych.

Potrzeba szybkiego dostępu do danych

Po trzecie, mamy rosnącą potrzebę szybkiego dostępu do danych. Firmy potrzebują szybkiego uzyskiwania wglądów i nie mogą sobie pozwolić na oczekiwanie. Wolniejsze dane mogą prowadzić do zwolnienia operacji biznesowych, sukcesu oraz kosztować organizacje dużo pieniędzy.

Te trendy razem stanowią siłę napędową ogromnego trendu w inteligencji biznesowej: wzrostu sztucznej inteligencji. Narzędzia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego mogą pomóc nam zrozumieć skomplikowane związki w danych oraz wykorzystać analizy predykcyjne do podejmowania bardziej precyzyjnych, subtelnych decyzji.

Współpraca zespołów międzyobszarowych w celu poprawy dokładności danych

Utworzenie zespołu międzyobszarowego, takiego jak zespół ds. analizy, może pomóc poprawić dokładność danych, co z kolei maksymalizuje wartość Twoich danych. Zespół ds. analizy powinien regularnie współpracować z użytkownikami biznesowymi, aby zapewnić wartość poprzez wyższą jakość danych. Dodatkowo te zespoły międzyobszarowe mogą również włączyć użytkowników biznesowych do swojego zespołu, aby lepiej zrozumieć potrzeby i usługi klientów. Ścisła współpraca z zespołami biznesowymi w Twojej organizacji tworzy dodatkową warstwę ochrony dla dokładności danych, co poprawia sposób wykorzystywania danych przez zespoły danych i biznesowe.

Kształtowanie nowego modelu operacyjnego i pomiar jego sukcesu

Wraz z coraz większym wykorzystaniem danych, firmy muszą zmierzać w kierunku organizacji opartych na wglądach i danych. Posiadanie modelu operacyjnego opartego na danych stwarza znacznie większą szansę na sukces i umożliwia organizacjom szybsze uzyskanie wartości z analizy danych – z bardziej klarowną ścieżką i wizją osiągnięcia swoich celów.

Dane, poprzez wgląd, będą napędzać proces podejmowania decyzji. Dzięki nowemu modelowi operacyjnemu ludzie w organizacji zostaną zmotywowani do zmiany zachowań, aby zapewnić sukces biznesowy, a wartość danych zostanie osiągnięta szybciej.

Potrzebne jest odpowiednie ramy i modelu, aby firma mogła rozpoznać wartość określonego wglądu lub danych. Silna struktura może pomóc organizacjom ocenić postęp, wprowadzić zmiany i zoptymalizować sposób śledzenia swoich celów związanych z analizą danych.

Podsumowanie

Maksymalizacja wartości danych staje się coraz ważniejsza w dzisiejszym świecie opartym na danych, gdzie organizacje zbierają i analizują ogromne ilości danych w celu uzyskania wglądu w zachowanie klientów, trendy na rynku oraz operacje biznesowe. Śledząc te wskazówki, będziesz w stanie zagwarantować, że wartość Twoich danych jest maksymalizowana i wykorzystywana w pełni, pozwalając podejmować decyzje oparte na danych w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego.

MRC Productivity

CIO

MichaelSkenny

TeraData

Clutch

Jak wykorzystać analizy biznesowe do rozwoju firmy

Analiza biznesowa to proces wykorzystywania danych, analiz statystycznych i ilościowych oraz modelowania predykcyjnego do uzyskiwania wglądów i podejmowania świadomych decyzji w firmie. Polega na zbieraniu, organizowaniu i analizowaniu dużych ilości danych z różnych źródeł, aby pomóc firmom zrozumieć i poprawić ich operacje, doświadczenia klientów i ogólną wydajność.

Celem analizy biznesowej jest dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji, które pomagają podejmować świadome decyzje. Zastosowanie analizy biznesowej stwarza możliwość uzyskania głębszego zrozumienia rynku, konkurentów i klientów. Analizując dane, firmy mogą identyfikować trendy, wzorce i relacje, które pomogą im rosnąć i osiągać większy sukces.

Różne rodzaje analiz biznesowych

Istnieją różne rodzaje analiz biznesowych, które można podzielić na cztery główne kategorie: opisowe, diagnostyczne, predykcyjne i preskryptywne.

Analiza opisowa skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i dostarcza szczegółowy obraz tego, jak doszło do tych zdarzeń. Interpretacja historycznych danych pozwala na identyfikację trendów i wzorców. Kluczową zaletą analizy danych opisowych jest to, że pomaga ludziom zrozumieć, dlaczego i jak dokładnie coś się wydarzyło.

Analiza diagnostyczna koncentruje się na poprzednich wynikach, aby określić, które elementy wpływają na określone trendy. Pomaga również odpowiedzieć, dlaczego doszło do problemu, interpretując historyczne dane w celu zidentyfikowania czynników, które doprowadziły do zdarzenia. Ten typ analizy może pomóc firmom zrozumieć, dlaczego coś się wydarzyło w przeszłości i jak mogą zapobiec powtarzaniu się potencjalnych błędów w przyszłości.

Analiza predykcyjna wykorzystuje istniejące dane, modele statystyczne i techniki uczenia maszynowego do prognozowania przyszłych wyników lub trendów. Firmy często używają tej metody podczas opracowywania nowych produktów lub usług, ponieważ daje im to pomysł na potrzeby klientów w przyszłości na podstawie ich przeszłych zachowań.

Analiza preskryptywna wykorzystuje poprzednie trendy i dane do zalecania działań, jakie należy podjąć w przyszłych sytuacjach. Przez wykorzystanie głębokiego uczenia się i złożonych sieci neuronowych, ten typ analizy danych pomaga optymalizować zasoby i poprawiać wydajność.

Jak analiza biznesowa pomaga firmie rosnąć

Analiza biznesowa ma liczne korzyści, które mogą prowadzić do wzrostu firmy, takie jak redukcja potencjalnych ryzyk, umożliwienie podejmowania decyzji opartych na danych, umożliwienie efektywnego usprawnienia operacji, zwiększenie produktywności pracowników oraz poprawienie satysfakcji i obsługi klientów.

Zmniejsza potencjalne ryzyka

Identyfikacja i prognozowanie potencjalnych ryzyk

Analizując dane z różnych źródeł, analiza biznesowa może pomóc zidentyfikować potencjalne ryzyka, z którymi może się zmierzyć firma. Na przykład analiza danych może pomóc zidentyfikować trendy rynkowe, wzorce zachowań klientów i ryzyka finansowe. Analiza biznesowa może pomóc przewidzieć i złagodzić ryzyka, wykorzystując historyczne dane i modele statystyczne. Ponadto, można opracować modele predykcyjne, aby przewidzieć przyszłe trendy rynkowe, co może pomóc firmie podjąć proaktywne kroki w celu zmniejszenia potencjalnych ryzyk.

Monitorowanie ryzyk w czasie rzeczywistym

Ponadto, analiza biznesowa może być wykorzystywana do monitorowania potencjalnych ryzyk w czasie rzeczywistym. Firmy mogą używać danych w czasie rzeczywistym do monitorowania zmian w trendach rynkowych, zachowaniach klientów lub zakłóceniach w łańcuchu dostaw. Może to pomóc firmie rozwiązywać problemy poprzez strategiczne decyzje i szybko reagować na potencjalne ryzyka.

Umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych

Analiza biznesowa może pomóc w poprawie podejmowania decyzji, dostarczając dokładnych i aktualnych informacji. Analityka pomaga firmom podejmować świadome decyzje w sprawach strategicznych, dostarczając istotnych informacji o bieżącej i historycznej wydajności firmy oraz o przyszłych trendach, oczekiwanych zapotrzebowaniach, zachowaniach klientów itp.

Efektywne usprawnianie operacji

Obniżanie kosztów

Analiza biznesowa może pomóc w poprawie efektywności, pomagając firmom obniżyć koszty poprzez ulepszone techniki planowania i prognozowania. Pozwoli to firmom oszczędzać pieniądze i zwiększać zyski, obniżając koszty pośrednie związane z czasem spędzonym na zadaniach administracyjnych, takich jak wypełnianie dokumentów, wykonywanie połączeń telefonicznych lub wysyłanie e-maili, kiedy te działania mogą być wykonane znacznie szybciej i wydajniej online.

Zwiększanie efektywności operacji

Analityka danych biznesowych może pomóc organizacjom zwiększyć efektywność ich procesów operacyjnych. Monitorowanie łańcucha dostaw może pomóc lepiej zrozumieć przestoje i opóźnienia, a także potencjalne problemy. Na przykład, jeśli prognoza popytu wskazuje, że dany dostawca nie będzie w stanie obsłużyć wymaganego wolumenu w sezonie świątecznym, organizacja może zdecydować się na uzupełnienie lub zastąpienie tego dostawcy.

Zwiększanie produktywności pracowników

Analityka danych jest również użyteczna w dziale zasobów ludzkich firmy, aby zwiększyć produktywność i zaangażowanie pracowników. Analityka danych umożliwia poprawę ogólnej wydajności w wielu aspektach, takich jak:

 1. Analiza wydajności pracowników, wzorców rotacji i ryzyka utraty pracowników
 2. Ocena skuteczności programów szkoleniowych w celu ich poprawy na podstawie historycznych trendów
 3. Ocena wpływu awansów wewnętrznych na morale i motywację pracowników
 4. Identyfikacja trendów możliwych problemów z zatrzymaniem personelu w celu zrozumienia przyczyn i zapobiegania potencjalnym błędom w przyszłości
 5. Analiza poprzednich wyników i kampanii rekrutacyjnych w celu wprowadzenia ulepszeń w decyzjach dotyczących zatrudnienia

Poprawa satysfakcji i obsługi klientów

Analityka danych zapewnia głębsze wglądy, które pomagają tworzyć spersonalizowane doświadczenia, zapewniając satysfakcję klientów. Analityka umożliwia monitorowanie zachowań klientów w czasie rzeczywistym i skuteczne kierowanie odpowiednich klientów odpowiednimi produktami lub usługami. Rozumiejąc potrzeby i nawyki zakupowe klientów, firmy mogą dostosować swoją ofertę do wymagań klientów i zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenia. Pozwala to lepiej obsługiwać, zatrzymywać klientów i budować lojalne relacje, które przyniosą wzrost sprzedaży i pozytywną reputację firmy.

Niektóre sposoby, w jakie firmy mogą wykorzystywać analitykę danych do poprawy obsługi klienta, obejmują:

 1. Identyfikowanie skarg i poznawanie opinii klientów na temat produktów lub usług
 2. Przewidywanie, jakie produkty i usługi klienci mogą kupić w przyszłości na podstawie zachowań klientów
 3. Dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji dla klientów na podstawie danych historycznych
 4. Oferowanie opcji samoobsługowych, które obniżają koszty świadczenia wsparcia

Wnioski

Podsumowując, analiza biznesowa to proces analizowania danych w celu uzyskania wglądów i podejmowania świadomych decyzji w środowisku biznesowym. Polega na wykorzystywaniu różnych metod statystycznych i technik do wydobywania znaczących wglądów z danych w celu optymalizacji operacji biznesowych i zwiększenia rentowności. Ostatecznie analityka pozwala firmom maksymalizować swoją efektywność i rosnąć, redukując potencjalne ryzyka, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych, umożliwiając efektywne usprawnienie operacji, zwiększając produktywność pracowników oraz poprawiając satysfakcję i obsługę klientów.

Źródła

Learn G2

Zuci Systems

SBU

eTechgs

Online Manipal

Clip Data

Business WFU

Simpli Learn

Calbiz Journal

Forbes

Komercjalizacja danych i monetyzacja danych

Komercjalizacja danych i monetyzacja danych to dwa z najważniejszych procesów we współczesnym przemyśle. W coraz bardziej cyfrowym świecie firmy muszą efektywnie i skutecznie wykorzystywać swoje dane, aby pozostać konkurencyjnymi. W miarę jak sztuczna inteligencja (AI) się rozwija, komercjalizacja i monetyzacja danych stają się jeszcze bardziej istotne dla każdej firmy chcącej wyprzedzić konkurencję.

Komercjalizacja danych to proces wykorzystywania danych firmy i eksploatowania ich w celu generowania przychodów lub oszczędności kosztów. Monetyzacja danych z kolei aktywnie wprowadza dane na rynek jako produkt. Aby w pełni zrozumieć, jak oba procesy działają, ważne jest zbadanie ich unikalnych zastosowań we współczesnym biznesie.

W tym artykule omówimy różnicę między komercjalizacją danych a monetyzacją danych, ich kluczowe zastosowania, a także potencjalne korzyści z wdrażania tych strategii w środowisku biznesowym. Zbadamy również wyzwania, z którymi firmy muszą się zmierzyć, próbując wykorzystać komercjalizację i monetyzację danych. Na koniec omówimy rolę sztucznej inteligencji w komercjalizacji i monetyzacji danych.

Czym jest komercjalizacja danych?

Komercjalizacja danych to proces wykorzystywania danych firmy i wykorzystywania ich w celu generowania przychodów lub oszczędności kosztów. Zazwyczaj polega to na analizowaniu istniejących zestawów danych w celu zidentyfikowania nowych możliwości biznesowych, usług lub produktów. Może to być realizowane poprzez eksplorację danych, rozpoznawanie wzorców lub algorytmy uczenia maszynowego.

Komercjalizacja danych polega na wykorzystywaniu danych do tworzenia nowej wartości dla firmy. Na przykład może polegać na wykorzystaniu danych klientów do tworzenia bardziej spersonalizowanych usług lub produktów dostosowanych do ich potrzeb i preferencji. Może to również obejmować analizę danych z operacji firmy w celu zidentyfikowania nieefektywności lub obszarów do poprawy.

Ważnym aspektem komercjalizacji danych jest monetyzacja danych. Poniżej znajdują się różne sposoby na monetyzację danych dla bardziej udanego planu komercjalizacji danych.

Czym jest monetyzacja danych?

Monetyzacja danych to proces aktywnego wprowadzania danych na rynek jako produkt. Polega na przekształcaniu surowych danych w cenne informacje, które można sprzedać klientom. Może to obejmować badania rynkowe, wglądy w zachowania konsumentów czy analizy predykcyjne. Jest to skuteczny sposób dla firm na monetyzację danych i generowanie przychodów.

Monetyzacja danych może polegać na bezpośredniej sprzedaży danych, takich jak profile użytkowników czy informacje demograficzne. Alternatywnie może polegać na udostępnianiu klientom dostępu do zestawów danych firmy lub wglądów na zasadzie subskrypcji. Bez względu na używaną metodę, monetyzacja danych to potężne narzędzie do generowania przychodów z danych.

Komercjalizacja i monetyzacja danych oferują liczne potencjalne korzyści dla firm. Obejmują one lepsze podejmowanie decyzji, zwiększoną efektywność, zmniejszenie kosztów, poprawę obsługi klienta, wyższe sprzedaże i zyski oraz bardziej świadome inwestycje.

Komercjalizacja i monetyzacja danych mogą również pomóc firmom pozostać konkurencyjnymi na szybko zmieniającym się rynku. Wykorzystując najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja, firmy mogą szybko identyfikować trendy i wykorzystywać je przed konkurencją. Może to dać im przewagę na rynku.

Poniższy wykres pokazuje proces monetyzacji danych.

Jakie są wyzwania związane z komercjalizacją i monetyzacją danych?

Komercjalizacja i monetyzacja danych nie są wolne od wyzwań. Firmy muszą zapewnić, że dysponują niezbędnymi zasobami, takimi jak wykwalifikowany personel, aby skutecznie wdrażać te strategie. Ponadto muszą być świadome kwestii prawnych i etycznych związanych z ochroną danych i przepisami dotyczącymi prywatności.

Ponadto firmy muszą rozważyć potencjalne ryzyko związane z monetyzacją danych. Na przykład, sprzedając dane klientów, firmy mogą narażać się na potencjalną odpowiedzialność lub nawet zarzuty karne, jeśli dane zostaną niewłaściwie wykorzystane lub wpadną w niepowołane ręce. Firmy powinny być również świadome przepisów i regulacji dotyczących wykorzystania danych oraz rozważyć potencjalne szkody reputacyjne, które mogą wyniknąć z takich praktyk.

Wreszcie, firmy muszą upewnić się, że mają odpowiednie narzędzia i technologie, aby skutecznie komercjalizować i monetyzować dane. Bez odpowiedniej infrastruktury może być trudno wydobyć wartość z zestawów danych lub nawet uzyskać do nich dostęp.

Przygotowanie planu komercjalizacji danych

 • Krok pierwszy – Przygotowanie gleby: Zanim firma rozpocznie komercjalizację i monetyzację danych, musi upewnić się, że odpowiednie warunki są spełnione. Obejmuje to dostęp do odpowiednich zestawów danych, odpowiednią infrastrukturę technologiczną oraz kompleksowe zrozumienie istotnych kwestii prawnych i etycznych.
 • Krok drugi – Zasiewanie nasion: Gdy te warunki zostaną spełnione, firmy muszą zdecydować, które zestawy danych będą komercjalizować i monetyzować. Obejmuje to identyfikację odpowiednich klientów, zrozumienie ich potrzeb związanych z danymi oraz ocenę potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z każdą opcją.
 • Krok trzeci – Podlewanie rośliny: Następnym krokiem jest opracowanie odpowiedniej strategii monetyzacji danych. Powinno to obejmować analizę dostępnych zestawów danych, sposób ich wykorzystania do generowania wartości oraz najlepsze metody ich marketingu i sprzedaży.
 • Krok czwarty – Rozwój drzewa: Wreszcie, firmy muszą upewnić się, że ich strategie monetyzacji danych faktycznie działają. Obejmuje to śledzenie wydajności zestawów danych, ocenę reakcji klientów oraz dostosowywanie lub zmianę strategii w razie potrzeby.

Wnioski

Komercjalizacja i monetyzacja danych oferują potężny sposób dla firm na generowanie przychodów ze swoich danych. Jednak ważne jest, aby firmy poświęciły czas na odpowiednie przygotowanie, zrozumienie potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z monetyzacją danych oraz regularne śledzenie swoich postępów. Z dobrze wykonanym planem komercjalizacji danych, firmy mogą wykorzystać wartość swoich zestawów danych i czerpać z tego korzyści.

Moc komercjalizacji danych nie powinna być niedoceniana. Skutecznie wykorzystując dane, firmy mogą odkryć nowe źródła przychodów, zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku i wyprzedzić konkurencję. Nic dziwnego, że komercjalizacja i monetyzacja danych stały się tak popularnymi strategiami dla firm dążących do maksymalizacji swoich zysków.

Potencjalne korzyści z monetyzacji danych są znaczne, ale sukces wymaga starannego planowania i wykonania. Z odpowiednimi zasobami i strategiami firmy mogą korzystać z komercjalizacji danych, minimalizując ryzyko i zapewniając zgodność z odpowiednimi regulacjami. Gdy jest wykonana prawidłowo, komercjalizacja danych jest skutecznym sposobem na maksymalizację zysków i wyprzedzenie konkurencji.

Referencje

Tibco

Sketch Bubble

Badanie wpływu analizy biznesowej na modele biznesowe

Analiza biznesowa to strategiczne narzędzie, do którego liderzy biznesowi coraz częściej sięgają, aby zdobyć cenne informacje na temat swojej działalności. Wykorzystując analitykę danych i sztuczną inteligencję, modele biznesowe mogą być testowane pod kątem większej efektywności i skuteczności w radzeniu sobie z wyzwaniami biznesowymi. Korzystając z rozwiązań analizy biznesowej, liderzy mogą zyskać przewidywane informacje o zachowaniach klientów, trendach rynkowych i innych działaniach biznesowych, co ułatwia i usprawnia podejmowanie decyzji biznesowych. Ten artykuł bada wpływ analizy biznesowej na modele biznesowe i sposób, w jaki firmy mogą skorzystać z jej wykorzystania.

Co to jest model biznesowy?

Model biznesowy to ramy określające, jak firma działa i tworzy wartość dla swoich klientów. Opisuje działania organizacji, takie jak potrzeby klientów, źródła przychodów, procesy biznesowe, oferowane produkty i usługi, strukturę organizacyjną, partnerstwa z innymi organizacjami i więcej. Model biznesowy identyfikuje również, jak firma będzie się różnić od konkurentów w swojej branży. Poniższa grafika pokazuje przykład modelu biznesowego, który podąża za niektórymi z opisanych powyżej procesów w różnych terminach.

Elementy modelu biznesowego

Kluczowe elementy modelu biznesowego obejmują propozycję wartości, koszty i źródła przychodów, partnerów, elementy behawioralne, kanały i zasoby. Propozycja wartości opisuje korzyści, jakie klienci otrzymają od organizacji, koszty i źródła przychodów definiują, jak będą finansowane operacje biznesowe, partnerzy identyfikują, z kim i w jaki sposób dzielone są działania biznesowe, elementy behawioralne opisują zachowania klientów pod kątem preferencji zakupowych i trendów, kanały odnoszą się do sposobu wykonywania działań biznesowych (np. online lub offline), a zasoby odnoszą się do materiałów i personelu potrzebnych do operacji biznesowych.

Aby przekształcić model biznesowy przy użyciu analizy danych, firma powinna ocenić dostępne dane, aby lepiej zrozumieć klienta, zoptymalizować swój produkt lub usługę i zmonetyzować swoje dane i zasoby.

Co to jest analityka danych?

Analityka danych to proces wydobywania wniosków biznesowych z zestawów danych. Obejmuje zbieranie, czyszczenie i analizowanie danych biznesowych, aby uzyskać przydatne informacje biznesowe. Analityka danych może być stosowana w szerokim zakresie działań biznesowych, w tym automatyzacji marketingu, inteligencji biznesowej, segmentacji klientów, analizie predykcyjnej i innych.

Na przykład, używając analizy danych do analizowania zachowań klientów, można informować decyzje biznesowe o tym, jakie produkty wprowadzić, kiedy i jak uruchomić nowy produkt lub usługę, jakie rodzaje kampanii marketingowych będą najskuteczniejsze i inne działania biznesowe.

Analityka danych może być stosowana w różnych dziedzinach biznesowych, aby lepiej zrozumieć zachowania klientów, zoptymalizować operacje biznesowe i wykorzystać zasoby danych. Firmy coraz częściej wykorzystują analizę danych, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

Jednym z przykładów analizy danych jest automatyzacja marketingu. Automatyzując procesy marketingowe, firmy mogą szybko i łatwo zbierać dane klientów, aby kierować do nich spersonalizowane wiadomości, oferty i promocje oparte na ich konkretnych zainteresowaniach.

Analityka danych może być również wykorzystywana do identyfikacji możliwości biznesowych. Analizując dane klientów, takie jak historia zakupów i demografia, firmy mogą uzyskać cenne informacje o rodzajach produktów lub usług, które klienci najprawdopodobniej kupią i kiedy powinny wprowadzić nowe oferty.

Skuteczne wykorzystanie analizy danych może również pomóc firmom w optymalizacji procesów biznesowych. Analizując dane klientów, firmy mogą usprawnić operacje, zidentyfikować nieskuteczności i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Wpływ analizy danych na modele biznesowe

Analityka danych może mieć dramatyczny wpływ na modele biznesowe. Wykorzystując dane do informowania decyzji i procesów biznesowych, firmy mogą zdobyć cenne informacje o preferencjach klientów, zoptymalizować operacje biznesowe i zmonetyzować zasoby danych.

Firmy mogą wykorzystać analizę danych, aby lepiej zrozumieć potrzeby, preferencje i zachowania swoich klientów. Te informacje mogą być wykorzystane do stworzenia bardziej skutecznych modeli biznesowych, dostosowanych do potrzeb i preferencji klientów.

Analityka danych może również pomóc firmom w optymalizacji ich procesów biznesowych. Zbierając, analizując i wykorzystując dane, firmy mogą zidentyfikować możliwości usprawnienia operacji, zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów. Może to prowadzić do poprawy wyników biznesowych i lepszych doświadczeń klientów.

Wreszcie, może być wykorzystana do zmonetyzowania danych i zasobów biznesowych. Wykorzystując dane klientów, firmy mogą zidentyfikować możliwości oferowania dodatkowych produktów lub usług, które klienci mogą być zainteresowani zakupem. Ponadto firmy mogą wykorzystać analizę danych do ulepszenia strategii cenowych i zidentyfikowania innych źródeł przychodów. Poniższa grafika podkreśla, jak analiza danych jest dużą częścią technicznej podstawy potrzebnej do generowania wartości w procesach biznesowych.

Jako że modele biznesowe stają się coraz bardziej złożone i konkurencyjne, ważne jest, aby firmy wykorzystywały analizę danych, aby maksymalizować wyniki biznesowe i uzyskać przewagę konkurencyjną. Analityka danych może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów, zoptymalizować operacje biznesowe i zmonetyzować zasoby biznesowe. Wykorzystując dane efektywnie, firmy mogą przekształcić swoje modele biznesowe i uzyskać strategiczną przewagę nad konkurentami.

Odblokowanie mocy SI w celu transformacji modeli biznesowych

Oprócz analizy danych, sztuczna inteligencja (AI) to kolejne kluczowe narzędzie biznesowe, które może być wykorzystane do transformacji modeli biznesowych. Narzędzia AI mogą być wykorzystywane do automatyzacji procesów biznesowych, zdobywania wglądu w zachowania klientów i poprawy wyników biznesowych.

Na przykład, napędzane AI chatboty mogą być wykorzystywane do automatyzacji zapytań obsługi klienta i zapewnienia spersonalizowanych doświadczeń klienta. Narzędzia marketingowe oparte na AI mogą być wykorzystywane do identyfikacji preferencji klientów i kierowania do nich spersonalizowanych wiadomości, ofert i promocji.

Narzędzia inteligencji biznesowej oparte na AI mogą być również wykorzystywane do analizowania dużych ilości danych w celu uzyskania cennych informacji biznesowych. Wykorzystując moc AI, firmy mogą szybko zrozumieć skomplikowane dane biznesowe i wykorzystać je do informowania decyzji biznesowych.

Wykorzystanie danych do tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych

Analityka danych i AI to potężne narzędzia biznesowe, które mogą być wykorzystywane do transformacji modeli biznesowych. Wykorzystując dane efektywnie, firmy mogą uzyskać cenne informacje na temat zachowań klientów, zoptymalizować procesy biznesowe i zmonetyzować zasoby biznesowe. Ponadto, narzędzia inteligencji biznesowej oparte na AI zapewniają firmom możliwość szybkiej analizy dużych ilości danych w celu zidentyfikowania nowych możliwości biznesowych.

Innowacyjne modele biznesowe są niezbędne, aby pozostać konkurencyjnym w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Wykorzystując analizę danych i AI, firmy mogą stworzyć potężne modele biznesowe, które mogą pomóc im uzyskać strategiczną przewagę nad konkurentami.

Wnioski

Analityka danych i AI to potężne narzędzia biznesowe, które są niezbędne do tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych. Te technologie umożliwiają firmom lepsze zrozumienie ich klientów, zoptymalizowanie operacji biznesowych i zmonetyzowanie zasobów biznesowych. Wykorzystując dane efektywnie, firmy mogą przekształcić swoje modele biznesowe i uzyskać strategiczną przewagę nad konkurentami.

Korzystając z mocy analizy biznesowej i sztucznej inteligencji, firmy mogą stworzyć innowacyjne modele biznesowe, które czynią je bardziej konkurencyjnymi w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Źródła:

McKinsey

Four Week MBA

Monetyzacja Danych – Najbardziej Obiecujące Branże

Monetyzacja danych to coraz bardziej popularna forma wykorzystania danych, w której aktywa danych są używane do generowania wartości. Stała się potężnym narzędziem dla organizacji i branż do dostępu do danych, które mogą być wykorzystane do komercyjnego zysku. Monetyzacja danych umożliwia firmom zwiększenie ich rentowności, efektywności operacyjnej i zaangażowania klientów poprzez wykorzystanie danych z różnych źródeł, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i analiza danych. Dzięki monetyzacji danych, organizacje mogą generować przychody z aktywów danych, a także budować przewagę konkurencyjną na rynku.

Muzyka

Branża muzyczna jest jedną z najbardziej opartych na danych branż, a monetyzacja danych może być wykorzystana do odblokowania potencjału danych, które wcześniej nie były wykorzystywane. Zbierając dane z serwisów streamingowych, platform analitycznych i innych źródeł, firmy mogą identyfikować trendy, wglądy i możliwości. Firmy muzyczne mogą wykorzystać monetyzację danych, aby lepiej zrozumieć swoich klientów i lepiej kierować swoją analizę danych, aby zwiększyć konwersję klientów. Ponadto, może być wykorzystana do dostrojenia danych zbieranych od użytkowników, pozwalając firmom muzycznym tworzyć bardziej spersonalizowane doświadczenia dla swoich klientów.

Firmy takie jak Spotify i Pandora już wdrożyły strategie monetyzacji danych, aby napędzać wzrost i sukces. Na przykład może to pomóc Spotify zrozumieć, które utwory muzyczne są najpopularniejsze wśród określonych grup demograficznych, pozwalając firmie dostosować swoje playlisty i dostarczać bardziej istotne treści dla użytkowników. Jak widać na poniższym wykresie, streaming jest obecnie najbardziej lukratywnym sposobem na zarabianie na muzyce. Monetyzacja danych tylko wspiera ten trend.

music industry

Automotive

Monetyzacja danych jest kluczowym narzędziem dla producentów samochodów do poprawy efektywności operacyjnej, optymalizacji procesów opartych na danych i zwiększenia zaangażowania klientów. Producenci mogą jej użyć do zbierania danych z połączonych pojazdów i analizowania zachowań kierowców na drodze. Te dane mogą być wykorzystywane do budowy modeli predykcyjnych, które umożliwiają firmom zrozumienie nawyków jazdy i ryzyka, a także do opracowywania produktów i usług opartych na danych. Ponadto, monetyzacja danych może być używana do dostarczania w czasie rzeczywistym danych na temat wydajności i użytkowania pojazdów, co pomaga producentom identyfikować problemy zanim się pojawią. Dodatkowo, monetyzacja danych może być wykorzystywana do tworzenia bardziej spersonalizowanych doświadczeń jazdy dla klientów, wykorzystując dane z połączonych samochodów i technologii AI. Badanie McKinsey & Company z 2020 roku stwierdza, że „37% konsumentów zmieniłoby marki samochodów na te oferujące lepszą łączność”.

Monetyzacja danych już pomogła kilku producentom samochodów zwiększyć ich wysiłki. Na przykład, BMW wykorzystało dane z połączonych pojazdów do opracowania spersonalizowanych usług dla klientów i poprawy zaangażowania klientów. Ponadto, monetyzacja danych jest również używana przez producentów samochodów do obniżenia kosztów operacyjnych i usprawnienia procesów produkcyjnych.

Handel

Monetyzacja danych może być wykorzystana przez sprzedawców detalicznych do poprawy efektywności operacyjnej, optymalizacji procesów opartych na danych i zwiększenia zaangażowania klientów. Sprzedawcy detaliczni mogą wykorzystać monetyzację danych, aby uzyskać wgląd w preferencje i zachowania klientów, pozwalając im opracowywać produkty i usługi oparte na danych dla klientów. Ponadto, monetyzacja danych pozwala sprzedawcom detalicznym identyfikować potencjalne możliwości na rynku i dostroić dane od klientów, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

Sprzedawcy detaliczni tacy jak Amazon, Walmart i Target już wykorzystali monetyzację danych, aby zwiększyć swoją rentowność. Na przykład, narzędzia analityczne są używane przez tych sprzedawców do śledzenia danych z zakupów online i lepszego zrozumienia preferencji klientów. Ponadto, monetyzacja danych może być wykorzystywana do tworzenia kampanii marketingowych opartych na danych i bardziej spersonalizowanych doświadczeń klientów.

Opieka Zdrowotna

Monetyzacja danych może być używana do poprawy opieki nad pacjentami, obniżenia kosztów operacyjnych i usprawnienia procesów opartych na danych w branży opieki zdrowotnej. Dostawcy opieki zdrowotnej mogą wykorzystać dane z połączonych urządzeń medycznych i danych pacjentów do opracowywania produktów i usług opartych na danych, które zapewniają lepszą opiekę nad pacjentami. Ponadto, monetyzacja danych umożliwia dostawcom opieki zdrowotnej identyfikowanie potencjalnych możliwości na rynku i uzyskiwanie cennych wglądów w dane pacjentów.

Została ona wykorzystana również przez kilka firm opieki zdrowotnej do poprawy operacji i zapewnienia lepszej opieki nad pacjentami. Na przykład, narzędzia analityczne są używane do śledzenia danych z urządzeń medycznych i danych pacjentów, pozwalając dostawcom opieki zdrowotnej opracować spersonalizowane usługi dla pacjentów. Ponadto, monetyzacja danych jest również używana przez dostawców opieki zdrowotnej do obniżenia kosztów operacyjnych i usprawnienia procesów opartych na danych. Jak widać na poniższym wykresie, obecnie w opiece zdrowotnej jest więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej. Ten wzrost wynika ze zwiększonego wykorzystania monetyzacji danych w branży opieki zdrowotnej.

healthcare

Marketing

W połączeniu z monetyzacją danych, kampanie marketingowe oparte na danych stają się coraz bardziej normą dla firm. Może być wykorzystywana do zdobycia cennych wglądów w dane klientów i opracowywania kampanii marketingowych opartych na danych, które generują więcej konwersji. Ponadto, monetyzacja danych umożliwia marketerom identyfikowanie potencjalnych możliwości na rynku i tworzenie bardziej spersonalizowanych doświadczeń dla klientów.

Wiele firm już wykorzystuje monetyzację danych, aby zwiększyć swoje wysiłki marketingowe. Na przykład, narzędzia analityczne są używane przez marketerów do śledzenia danych z zakupów online i lepszego zrozumienia preferencji klientów. Ponadto, kampanie marketingowe oparte na danych są używane do tworzenia bardziej spersonalizowanych doświadczeń dla klientów i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Bonus: Crowdsourcing

Monetyzacja danych jest również wykorzystywana do ułatwienia działań opartych na danych, takich jak crowdsourcing. Crowdsourcing umożliwia firmom zbieranie danych od dużej liczby osób, pozwalając im zdobyć cenne wglądy w dane klientów. Ponadto, może być wykorzystywana do tworzenia produktów i usług opartych na danych, które zapewniają lepsze doświadczenia dla klientów.

Monetyzacja danych już została wykorzystana przez kilka firm do tworzenia produktów i usług opartych na danych. Na przykład, narzędzia analityczne są używane przez firmy takie jak Uber i Airbnb do śledzenia danych z interakcji z klientami i lepszego zrozumienia preferencji klientów. Ponadto, działania oparte na danych, takie jak crowdsourcing, są używane do zbierania danych od dużej liczby osób i poprawy doświadczeń klientów.

Podsumowanie

Od branży motoryzacyjnej po opiekę zdrowotną, monetyzacja danych stała się nieocenionym narzędziem dla firm w różnych branżach. Umożliwia firmom zdobywanie cennych wglądów w dane klientów, optymalizację procesów opartych na danych oraz rozwój produktów i usług opartych na danych dla klientów. Ponadto, monetyzacja danych może być wykorzystywana do obniżania kosztów operacyjnych i usprawnienia procesów opartych na danych w branży. Od kampanii marketingowych opartych na danych po usługi opieki zdrowotnej oparte na danych, monetyzacja danych przekształca biznesy w różnych branżach.

Wykorzystując monetyzację danych, właściciele firm mogą uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku i wykorzystać możliwości danych. Ostatecznie, monetyzacja danych okazała się nieocenionym narzędziem dla firm dążących do optymalizacji swoich operacji i zwiększenia rentowności.

Źródła

IOT Forall

McKinsey

Business2Community

9to5Mac

Health Care Appraisers

DataConomy

McKinsey

Forbes