Napędzanie Rozwoju Produktów z Wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji: Luka Kompetencyjna – Analiza

W dynamicznym krajobrazie współczesnego biznesu, organizacje coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję (AI), aby optymalizować procesy, poprawiać doświadczenia klientów i wspierać innowacje. To studium przypadku bada drogę firmy ku wykorzystaniu AI do zrewolucjonizowania jej operacji. Zajmiemy się ich wyzwaniem, proponowanym rozwiązaniem i strategicznym podejściem, które przyjęli, aby przygotować swoje zespoły do wdrożenia AI.

Wyzwanie: Reinwencja zaangażowania klienta dzięki wglądom AI

Nasza firma, znaczący gracz w sektorze sprzedaży i zarządzania kontami, stoi przed ogromnym zadaniem analizy licznych rozmów telefonicznych prowadzonych przez przedstawicieli handlowych i menedżerów kont. Ten analityczny proces ma na celu zwiększenie skuteczności ich lejka sprzedaży klientów, ostatecznie prowadząc do lepszych konwersji i wzrostu przychodów. Jednak ręczna natura tej analizy wprowadza nieefektywności, pochłania cenny czas i pozostawia miejsce na błędy ludzkie.

Propozycja: Holistyczne podejście do integracji AI

W celu przekształcenia ich wizji napędzanej przez AI w rzeczywistość, firma sformułowała kompleksową strategię obejmującą trzy istotne składniki: technologię i kompetencje, metodologię oraz kapitalizację doświadczeń i ocenę ryzyka.

Technologia i Kompetencje: Podnoszenie umiejętności dla integracji AI

Pierwszym krokiem firmy w kierunku skutecznej integracji AI było dogłębne zbadanie umiejętności ich pracowników. Analiza ta miała na celu ocenę istniejących kompetencji, zidentyfikowanie możliwości automatyzacji napędzanej przez AI oraz ocenę zgodności z ich obecnym zestawem technologicznym. Aby zniwelować wszelkie braki w kompetencjach, firma planowała celowe inicjatywy podnoszenia kwalifikacji, aby ich zespoły były odpowiednio przygotowane do wymagań projektów napędzanych przez AI.

W centrum tej inicjatywy było wykorzystanie matrycy umiejętności, potężnego narzędzia, które mapowało umiejętności pracowników i ich odpowiednie poziomy biegłości. Ten kompleksowy schemat dostarczał zorganizowanego przeglądu dostępnych umiejętności oraz ich ocen, umożliwiając firmie zarządzanie, planowanie i monitorowanie istniejących i pożądanych umiejętności w różnych rolach, zespołach, działach, projektach i całej organizacji. Matryca umiejętności, czasami nazywana matrycą kompetencji, była nieocenionym narzędziem w podejmowaniu świadomych decyzji, dostosowywaniu strategii rozwoju umiejętności i optymalizacji alokacji zasobów ludzkich. W istocie, matryca umiejętności stanowiła kamień węgielny strategicznego podejścia firmy do rozwijania siły roboczej biegłej w integracji AI.

Przykładową matrycę znajdziesz tutaj.

Metodologia: Dowód Koncepcji i Ocena Skalowalności

Kluczową fazą propozycji było stworzenie Proof of Concept, który miał służyć jako pole testowe do oceny wykonalności i skalowalności automatyzacji opartej na AI. Specyficznie, miał ocenić efektywność technologii AI w automatyzacji zadań, takich jak wypełnianie formularzy oceny i ekstrakcja wglądów z danych głosowych i tekstowych. Przeprowadzając ten PoC, firma miała na celu zdobycie kluczowych wglądów w potencjalny wpływ AI na ich operacje, torując drogę do szerszego wdrożenia.

Kapitalizacja Doświadczeń i Ocena Ryzyka: Wzmocnienie Przyszłej Autonomii

Uznając znaczenie transferu wiedzy i zarządzania ryzykiem, firma opracowała plan tworzenia kompleksowych podręczników. Te przewodniki miały umożliwić ich wewnętrznym zespołom niezależne wykonanie nadchodzących projektów AI. Ten strategiczny ruch miał na celu wspieranie samowystarczalności i kultywowanie kultury ciągłego uczenia się w organizacji. Ponadto, firma zamierzała ustanowić mierzalne wskaźniki wydajności, aby monitorować postęp w projektach automatyzacji rozpoznawania mowy i tekstu, zapewniając bieżącą ocenę i minimalizację ryzyka.

Podejście do matrycy umiejętności

W sercu transformacyjnej podróży firmy leży adopcja matrycy umiejętności – niezbędnego narzędzia do oceny, mapowania i pielęgnowania umiejętności pracowników. Matryca umiejętności oferuje zorganizowaną strukturę do oceny kompetencji i śledzenia rozwoju umiejętności w całej organizacji. Regularne aktualizacje tej matrycy umożliwiają identyfikację luk w umiejętnościach, ułatwiają ukierunkowane działania podnoszenia kwalifikacji i zapewniają harmonijne dopasowanie zasobów.

To innowacyjne podejście oferuje szereg korzyści:

 • Identyfikacja odpowiednich kandydatów na role związane z AI oraz odpowiedzialności.
 • Wypełnianie brakujących kompetencji i wspieranie rozwoju umiejętności.
 • Dostosowywanie zespołów i działów na podstawie rozkładu umiejętności.
 • Śledzenie indywidualnych trajektorii wzrostu i rozwoju zawodowego.
 • Wsparcie HR w wybieraniu idealnych kandydatów na specjalistyczne stanowiska.
 • Promowanie ciągłego rozwoju kluczowego personelu.
 • Prezentowanie przekonującego przypadku inwestycji w rozwój umiejętności dla potencjalnych interesariuszy.

Framework oceny umiejętności

Aby usprawnić swoje wysiłki w analizie umiejętności, firma zidentyfikowała pięć kluczowych ról zawodowych niezbędnych do orkiestracji i rozwijania projektów AI. Te role, szczególnie znaczące w projektach związanych z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP) i technologiami przekształcania mowy na tekst, stanowiły podstawę dla matrycy umiejętności obejmującej 41 kluczowych kompetencji. Czerpiąc wglądy z rozwiązań najwyższej klasy, firma stworzyła skalowalną matryca umiejętności dostosowaną do jej unikalnych potrzeb operacyjnych.

Wyposażona w wglądy uzyskane z oceny dziewięciu znaczących rozwiązań matrycy umiejętności, firma rozpoczęła zbieranie i ocenę umiejętności w swojej siły roboczej. Dzięki jasnej komunikacji i wskazówkom zapewnili, że ich pracownicy byli upoważnieni do efektywnego przyczynienia się do stworzenia dokładnej i wnikliwej matrycy umiejętności.

W miarę jak firma przyjęła ramy matrycy umiejętności, położyła podwaliny pod przyszłość opartą na danych wzbogaconą przez AI. To podejście przygotowało grunt pod identyfikację luk w umiejętnościach, wspieranie rozwoju umiejętności i pielęgnowanie kultury ciągłego doskonalenia. Uzbrojona w dobrze określoną mapę drogową, firma była gotowa poradzić sobie z zawiłościami rozwoju produktów zasilanych przez AI i wyłonić się jako lider w swojej branży.

Zarys Obecnego Statusu

Dzięki starannie zebranym danym od wszystkich pracowników, udało się stworzyć wszechstronną i dokładną matryca umiejętności. Ta matryca służy jako kluczowe repozytorium umiejętności posiadanych przez pracowników, narzędzie umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji i planowanie strategiczne. Co godne uwagi, matryca została ukończona bez żadnych pytań czy niepewności, co podkreśla zaangażowanie i oddanie pracowników.

Jako część ich starannego procesu badawczego, firma odwołała się do renomowanych raportów branżowych od autorytatywnych źródeł. Czerpiąc z tych cennych wglądów, starannie opracowano model odniesienia. Model ten określa konkretne umiejętności wymagane do skutecznej realizacji projektów, kierując składem zespołów, które współpracują bezproblemowo w kluczowych dziedzinach.

Model Odniesienia

Aby osiągnąć swoje transformacyjne cele, firma uznała potrzebę zjednoczenia trzech odrębnych zespołów w spójną i współpracującą jednostkę. Orkiestracja tych zespołów jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w integracji AI:

 1. Zespół Zarządzania i Analiz: To wewnętrzny zespół skoncentrowany na transferze wiedzy od zewnętrznych partnerów. Łączą oni wiedzę zewnętrzną z wewnętrznymi operacjami, zapewniając płynne dostosowanie.
 2. Zespół Silnika AI: Zespół zewnętrzny specjalizujący się w rozwoju i implementacji silnika AI. Ich techniczne umiejętności są kluczowe dla przedsięwzięć zasilanych przez AI.
 3. Zespół Rozwoju Oprogramowania: Kolejny zespół zewnętrzny, odpowiedzialny za rozwój aplikacji, które realizują innowacje napędzane przez AI, zwiększając doświadczenia użytkowników i efektywność operacyjną.

Zrozumienie Poziomów Ekspertyzy: Kluczowy Składnik

Centralnym elementem analizy luki umiejętności jest definicja minimalnych poziomów ekspertyzy wymaganych dla każdej roli opisanej w modelu odniesienia. Te progi biegłości są oparte na obszernych badaniach najlepszych praktyk branżowych. Model odniesienia określa konkretne poziomy umiejętności i lata doświadczenia dla kluczowych stanowisk:

 • Menedżer Projektu (AI)
 • Specjalista Machine Learning
 • Data Scientist
 • Architekt Systemowy/Architekt AI
 • Analityk Biznesowy

Aktualny Stan: Luka Kompetencyjna

Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy, wyłonił się jasny wzorzec – znacząca rozbieżność między obecnymi poziomami umiejętności pracowników a wymaganiami modelu odniesienia. Szczególnie widoczna była luka kompetencyjna w dziedzinie umiejętności AI, zwłaszcza w obszarach takich jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i technologie przekształcania mowy na tekst. Wyniki ujawniają, że tylko 21% umiejętności związanych z AI, NLP i przekształcaniem mowy na tekst, zdefiniowanych co najmniej na poziomie 2 (niezależne) z 1-2 letnim doświadczeniem, było obecnych w obecnej załodze.

Najpilniejsze luki w umiejętnościach zidentyfikowano w rolach Menedżera Projektu i Analityka Biznesowego, gdzie zapotrzebowanie na biegłość w AI jest szczególnie wysokie.

Ścieżka do Wzmocnienia: Regularne Monitorowanie Kompetencji

Jako część ich trwającego zaangażowania na rzecz doskonałości, firma uznaje wartość ciągłego doskonalenia. Matryca umiejętności, będąca dynamicznym narzędziem, wykracza poza samo identyfikowanie luk w umiejętnościach. Służy jako mechanizm do śledzenia zmian w kompetencjach pracowników na bieżąco. Dzięki kwartalnemu cyklowi przeglądów, firma jest gotowa do proaktywnego adresowania luk w umiejętnościach i wykorzystywania możliwości wzrostu.

Projekt ma na celu dostarczenie matrycy kompetencji, która nie tylko śledzi poziomy umiejętności, ale także wizualizuje wzrost kompetencji w czasie. Ta wizualizacja w czasie rzeczywistym stanowi świadectwo zaangażowania firmy w rozwój pracowników i postęp organizacyjny.

Strategie wzmacniania kompetencji

W naszych dążeniach do stworzenia przyszłości napędzanej przez AI, zadanie wypełnienia luk w umiejętnościach pojawia się jako kluczowe przedsięwzięcie. Poniżej przedstawiamy kompleksową propozycję, która określa ukierunkowane podejścia do skutecznego adresowania tych luk:

Wykorzystanie profesjonalnych kontraktorów do kluczowych ról

Aby szybko zająć się luką kompetencyjna w rolach takich jak Badacz Machine Learning (MLR), Architekt Systemów AI i Naukowiec Danych, rozsądne jest zatrudnienie profesjonalnych kontraktorów. Ta strategia oferuje wyraźne zalety:

Efektywność w zatrudnieniu projektowym: Zatrudnianie pracowników na pełny etat na specyficzne role projektowe jest zniechęcane, zwłaszcza w regionach z wysokimi oczekiwaniami wynagrodzeń.

 • Łagodzenie wysokich kosztów: Pełnoetatowi profesjonaliści często żądają znaczących pensji (około 200 tys. USD/rok) wraz z dodatkowymi korzyściami takimi jak udziały, ubezpieczenie i premie.
 • Minimalizacja rotacji pracowników: Rynek profesjonalistów AI doświadcza znaczącego odpływu, gdzie pracownicy mogą odejść w ciągu kilku miesięcy po inwestycji w ich rozwój.
 • Atrakcyjność i skala: Biorąc pod uwagę wielkość firmy i ewoluujące tło technologiczne, przyciągnięcie profesjonalistów może stanowić wyzwanie.

Rekomendowanym kursem jest współpraca z renomowaną agencją pracy specjalizującą się w kompetencjach AI. Dzięki współpracy z zweryfikowanymi i doświadczonymi ekspertami AI, organizacja może korzystać z sieci profesjonalistów dostosowanych do specyficznych wymagań projektowych.

Zatrudnienie dedykowanego pełnoetatowego profesjonalisty AI

W pośrednich etapach projektu, organizacja może zająć się lukami w umiejętnościach, zatrudniając jednego, pełnoetatowego profesjonalistę AI. Ta kluczowa rola znacząco przyczyni się do sukcesu projektu oraz transferu wiedzy po jego zakończeniu:

 • Strategiczne Zatrudnienie: Samodzielny, doświadczony profesjonalista od AI może ułatwić wymianę wiedzy między zewnętrznymi zespołami, zapewniając płynne przejście ekspertyzy.
 • Dokumentacja Projektu: Ten profesjonalista będzie odpowiedzialny za staranne dokumentowanie wymagań technicznych i biznesowych, promując jasność i spójność.
 • Transfer Wiedzy: Po zakończeniu projektu profesjonalista przeprowadzi szkolenia dla wewnętrznych pracowników, zapewniając, że organizacja zachowa cenne spostrzeżenia.
 • Realizacja Wymagań Biznesowych: Zatrudniony specjalista będzie miał głębokie zrozumienie zakresu projektu, zapewniając staranne przestrzeganie wymagań biznesowych.

Wdrażanie tych strategii wspierają specyficzne narzędzia, które mogą znacznie ułatwić proces:

 • Toptal: Szukając profesjonalnych kontraktorów, platformy takie jak Toptal mogą być doskonałym wyborem. Toptal specjalizuje się w łączeniu firm z najlepszymi freelancerami w różnych dziedzinach, w tym w ekspertyzie AI. Dzięki rygorystycznemu procesowi selekcji Toptal zapewnia połączenie z wysoce wykwalifikowanymi profesjonalistami AI, którzy mogą bezproblemowo integrować się z Twoimi projektami, gwarantując jakość i efektywność. Ta platforma oferuje starannie dobraną grupę ekspertów do zatrudnienia projektowego, ułatwiając znalezienie odpowiednich talentów do Twoich inicjatyw AI.
 • Upwork: Przy rekrutacji profesjonalnych kontraktorów, rynki freelancerskie takie jak Upwork mogą być potężnym zasobem. Upwork oferuje szeroki zakres freelancerów z ekspertyzą w AI, a jego platforma umożliwia publikowanie projektów, składanie propozycji i bezpieczne mechanizmy płatności. Platforma ta upraszcza proces znajdowania i współpracy ze specjalistami do projektów.
 • Confluence (Atlassian): Dla efektywnej dokumentacji projektu i zarządzania wiedzą, Confluence od Atlassian to solidne narzędzie. Umożliwia zespołom tworzenie, organizowanie i udostępnianie dokumentacji projektowej w środowisku współpracy. Dzięki funkcjom takim jak zaawansowana edycja tekstu, osadzanie plików i komentowanie, Confluence wspiera tworzenie kompleksowej dokumentacji, która pomaga w jasności projektu, spójności i transferze wiedzy.

Wspieranie Wewnętrznego Rozwoju i Wzmacnianie Wiedzy

Kluczowe dla długoterminowego sukcesu jest konsekwentna ewolucja wewnętrznej siły roboczej:

 • Wzmocnienie Członków Zespołu: Obecni pracownicy powinni podjąć ciągłe ścieżki rozwoju w dziedzinie AI, torując drogę do przyszłych ról takich jak Menedżer Projektu AI, Analityk Biznesowy i Naukowiec Danych.
 • Zarządzanie Zwinne i Wiedza o AI: Skoncentrowane wysiłki na zwiększenie umiejętności w zarządzaniu zwinnością i sztucznej inteligencji pozwolą zespołowi na nawigowanie w ewoluujących krajobrazach branżowych.

To strategiczne podejście obejmuje ukierunkowane partnerstwa zewnętrzne, skupione zatrudnienie wewnętrzne i nieustanne dążenie do poszerzania wiedzy. Przyjmując te strategie, organizacja jest przygotowana nie tylko do zniwelowania luk w umiejętnościach, ale także do pozycjonowania się jako awangarda w dziedzinie innowacji napędzanych przez AI.

Ekosystemy IT: Szczegółowa Analiza

W miarę jak zagłębiamy się w badanie transformacyjnych strategii, nasza uwaga skupia się na złożonej sieci cyfrowych narzędzi, które podtrzymują efektywne operacje. Analiza ekosystemów IT wyłania się jako kluczowy aspekt, kształtując fundament, na którym rozkwitają innowacje i produktywność.

Obecny Stan: Szczegółowa Ocena

Dzięki starannie zebranym danych od wszystkich pracowników, kompleksowy plik uchwycił złożony wzór aplikacji wykorzystywanych w organizacji. To repozytorium stanowi świadectwo zaangażowania i poświęcenia pracowników, rzucając światło na narzędzia niezbędne do codziennych operacji. Co ważne, proces ukończenia tego pliku przebiegł bezproblemowo, bez jakichkolwiek pytań czy niepewności.

Przez staranne badanie zidentyfikowano aż 68 unikalnych aplikacji, z których każda odgrywa odrębną rolę w funkcjonowaniu organizacji. Aplikacje te służą różnym celom, od zarządzania projektami i komunikacji z klientami, po przechowywanie danych i wykonanie codziennych zadań.

Monitorowanie Ekosystemu IT: Odkrywanie Możliwości Oszczędności i Efektywności

Na podstawie wglądów od liderów branżowych, takich jak Gartner i Deloitte, wyłania się krytyczna rzeczywistość – licencjonowanie oprogramowania i działania konserwacyjne pochłaniają znaczną część budżetu IT. Te wydatki stanowią prawie 22%, co wymaga starannego podejścia do zarządzania zasobami oprogramowania. Implikacje tego podejścia są głębokie, jak pokazują oceny zasobów oprogramowania Deloitte, gdzie firmy odkryły niewykorzystane oszczędności kosztów na poziomie do 25% rocznych wydatków na konserwację.

Staje się jasne: gdy firma nie zarządza oprogramowaniem, oprogramowanie nieuchronnie zarządza firmą.

Maksymalizacja wykorzystania i minimalizacja nadmiarowości

Z analizy wynika ważna obserwacja – ponad 80% pracowników polega na aplikacjach takich jak Teams, Excel i Outlook do wykonania codziennych zadań. To wykorzystanie demonstruje mądre alokowanie zasobów, zapewniając, że inwestycje w oprogramowanie są zgodne z praktycznymi potrzebami.

Jednak potrzebne jest bardziej zróżnicowane podejście. Analiza podkreśla konieczność weryfikacji istotności aplikacji o minimalnej częstotliwości użytkowania. Celem jest wydobycie potencjalnych oszczędności kosztów i dostosowanie stosu oprogramowania do rzeczywistych potrzeb pracowników. W tej dążeniu, z 18 aplikacji uznanych za kluczowe w codziennej pracy, tylko jeden pracownik zgłosił używanie 10 z nich. Zaleca się zbadanie i zrozumienie przyczyn tej rozbieżności, aby określić, czy te aplikacje rzeczywiście zasługują na włączenie do ekosystemu.

Mapowanie Ekosystemu IT: Wstępny Warunek Efektywności

Znaczącym krokiem w optymalizacji krajobrazu IT jest stworzenie mapy ekosystemu IT. Ta wizualna reprezentacja jest kluczowa dla zrozumienia celu każdego oprogramowania i oceny jego ciągłej istotności. Regularna ocena funkcjonalności i użytkowania oprogramowania pozwala organizacji zapewnić, że jej zasoby są efektywnie alokowane, a redundancja jest minimalizowana.

Szczególnie ważna jest czujność przy oprogramowaniu oferującym podobne funkcjonalności. Na przykład, chociaż tylko jeden pracownik zgłosił używanie aplikacji Toggl, prawie 50% korzystało z Tick. Podobnie, aż 60% używało Worda, co podkreśla znaczenie utrzymania ujednoliconego źródła formalnej dokumentacji, aby uniknąć zamieszania.

Płynne Przejście i Odporność: Co dalej

W miarę jak organizacja posuwa się naprzód, niezbędne jest staranne przygotowanie. Gotowość na zakończenie projektów i zwinne podejście do implementacji są kluczowe. Kluczowe jest zidentyfikowanie aplikacji, które można stopniowo wycofywać po zakończeniu projektu. Ponadto należy ustanowić systematyczny proces przejścia, zapewniający płynne przekazanie klientów do nowego oprogramowania, minimalizując potencjalne problemy i niepowodzenia projektów.

W tej transformacyjnej podróży pojawia się kilka zaleceń:

 1. Wdrażanie zarządzania subskrypcjami i aplikacjami, aby uzyskać jasność co do zasobów oprogramowania.
 2. Optymalizacja spójności oprogramowania poprzez wybór jednej aplikacji dla konkretnych potrzeb biznesowych.
 3. Regularne monitorowanie użytkowania oprogramowania i wyłączanie aplikacji, gdy są niepotrzebne.
 4. Dokumentowanie wiedzy i najlepszych praktyk przez wewnętrzną wiki.
 5. Standaryzacja procesów i zniechęcanie do nieoficjalnych praktyk.
 6. Wdrażanie alertów bezpieczeństwa oprogramowania dla wszystkich zewnętrznych aplikacji.

Przyjmując te zalecenia i z gracją nawigując po zawiłościach ekosystemów IT, organizacja jest przygotowana do zwiększenia efektywności, usprawnienia operacji i wzmocnienia swojej pozycji w ciągle zmieniającym się cyfrowym krajobrazie. W następnej części zagłębimy się w inicjatywy organizacji mające na celu wdrożenie tych zaleceń, odkrywając drogę do doskonałości IT i trwałego wzrostu.

Wnioski

To studium przypadku podkreśla naszą podróż ku innowacjom napędzanym przez AI i efektywnym ekosystemom IT. Addressing skill gaps and nurturing AI-ready teams through the skill matrix proved crucial. Nasze podejście obejmowało profesjonalnych kontrahentów, dedykowanego profesjonalistę AI oraz wewnętrzny rozwój, pozycjonując nas na zwinne wdrożenie AI.

Jednocześnie analiza ekosystemu IT ujawniła możliwości zwiększenia efektywności. Mapowanie aplikacji i optymalizacja ich użytkowania usprawniają operacje i maksymalizują oszczędności. Nasze zaangażowanie w optymalizację zasobów jest widoczne w działaniach takich jak zarządzanie oprogramowaniem i płynne przejścia.

Patrząc w przyszłość, podróż trwa, wymagając ciągłego zaangażowania i innowacji. Ponieważ to badanie dobiega końca, stoimy na progu realizacji naszej wizji, zabezpieczając wzrost i zdobywając pionierską rolę w dziedzinie AI i cyfrowego krajobrazu. Następna faza ujawnia praktyczne wdrożenie strategii, napędzając nas ku trwałemu sukcesowi.