Demokratyzacja danych: Jak architektura danych może napędzać decyzje biznesowe i inicjatywy AI

Wstęp

Rewolucja cyfrowa w zarządzaniu danymi była nazywana „Transformacją Cyfrową” pięć lat temu. Często opisywana jest w kontekście poprawy dostępu do danych, ale transformacja ta obejmuje znacznie więcej. Systemy demokratyczne danych są użyteczne, gdy upraszczają stosy danych, eliminują strażników danych i pozwalają różnym zespołom na dostęp do danych na swojej platformie danych za pośrednictwem uproszczonych pulpitów nawigacyjnych danych. Poza aspektami technicznymi, mają one większe ambicje. Gdy dane są właściwie zdemokratyzowane, dostarczają pracownikom informacji potrzebnych do pracy nad nimi. Zagłębmy się głębiej w koncepcję demokratyzacji danych i jej wpływ na nowoczesne praktyki biznesowe.

Czym jest demokratyzacja danych?

Demokratyzacja danych odnosi się do procesu umożliwiania dostępu do danych dla użytkowników nietechnicznych bez konieczności interwencji specjalistów IT czy naukowców danych. Ta koncepcja, demokracja danych, opiera się na idei, że dane powinny być dostępne i zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika końcowego jako część umocnienia jednostek i zapewnienia, że decyzje są oparte na danych. Pięć kluczowych aspektów demokratyzacji danych obejmuje:

 • Dostępność: Zapewnienie, że dane są łatwo dostępne dla wszystkich odpowiednich interesariuszy w organizacji, niezależnie od ich wiedzy technicznej.
 • Użyteczność: Dane powinny być prezentowane w sposób zrozumiały i użyteczny dla osób, które mogą nie mieć doświadczenia w analizie danych.
 • Wzmocnienie: Dzięki dostępowi do danych, pracownicy na wszystkich szczeblach mogą podejmować świadome decyzje, co prowadzi do zwiększenia innowacji i wydajności.
 • Zarządzanie danymi i bezpieczeństwo: Podczas udostępniania danych, kluczowe jest również zachowanie prywatności danych, bezpieczeństwa i zgodności z odpowiednimi przepisami i regulacjami.
 • Narzędzia i technologie: Wprowadzanie narzędzi i technologii przyjaznych dla użytkowników, które mogą pomóc nietechnicznym użytkownikom w efektywnej analizie i interpretacji danych.

Dlaczego demokratyzacja danych jest ważna?

Celem demokratyzacji danych jest przesunięcie aktywów danych, aby umożliwić bardziej świadome podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach organizacji, poprzez przełamywanie barier, które tradycyjnie ograniczały dostęp do danych do konkretnych profesjonalistów danych lub działów.

Demokratyzacja danych pomaga firmom podejmować świadome decyzje, wykorzystując technologię do zapewnienia dostępu do danych, ich użytkowania i komunikowania się z nimi, a technologia może być łatwo zastosowana.

Co oznacza zdemokratyzowanie danych?

Demokratyzacja danych to akt, który pozwala każdemu na dostęp do danych. W ten sposób każda osoba będzie miała łatwy sposób na uzyskiwanie, udostępnianie i interpretowanie danych bez konieczności inwestowania w specjalistyczne umiejętności IT.

Jaka jest strategia demokratyzacji danych?

W ciągle zmieniającym się środowisku danych strategie demokratyzacji danych pojawiły się jako transformatywne podejścia. Jest to zasadniczo technika, która umożliwia każdemu w organizacji wykorzystanie danych, niezależnie od wiedzy technicznej.

Jakie wyzwania biznesowe rozwiązuje demokratyzacja danych?

Poprzez uczynienie zarządzania danymi bardziej dostępnymi i użytecznymi w organizacji, rozwiązuje kluczowe wyzwania biznesowe, takie jak:

 1. Ulepszone podejmowanie decyzji: Gdy dane są zdemokratyzowane, pracownicy na wszystkich szczeblach mają dostęp do odpowiednich informacji, co pozwala im podejmować bardziej świadome decyzje. Ta zbiorowa wiedza może prowadzić do lepszych strategii biznesowych i operacyjnych ulepszeń.
 2. Wzmocniona współpraca: Zdemokratyzowane dane sprzyjają kulturze współpracy. Różne działy i zespoły mogą łatwo udostępniać i interpretować dane, prowadząc do bardziej zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów biznesowych.
 3. Zwiększona zwinność i reaktywność: Organizacje mogą szybciej reagować na zmiany rynkowe i potrzeby klientów, ponieważ pracownicy mają dane, których potrzebują, aby reagować i dostosowywać się w czasie rzeczywistym.
 4. Zmniejszone wąskie gardła: W tradycyjnych ustawieniach prośby o analizę danych są kierowane do specjalistycznych zespołów danych, tworząc wąskie gardła. Demokratyzacja eliminuje to, pozwalając nietechnicznym na dostęp i analizę danych samodzielnie.
 5. Wspieranie kultury opartej na danych: Demokratyzacja wprowadza korzystanie z danych do kultury organizacyjnej. Ta zmiana zachęca wszystkich do opierania swoich działań i decyzji na danych, prowadząc do bardziej obiektywnego i skoncentrowanego na wynikach środowiska.
 6. Wzmocnienie pracowników: Dając pracownikom dostęp do danych, wzmacniasz ich i może to prowadzić do zwiększonego zadowolenia z pracy, gdy czują się bardziej cenieni i zdolni do znaczącego przyczyniania się do celów organizacji.
 7. Innowacje i kreatywność: Dzięki łatwiejszemu dostępowi do danych, pracownicy w całej organizacji mogą identyfikować nowe możliwości, trendy i obszary do ulepszeń, sprzyjając innowacjom i kreatywnemu rozwiązywaniu problemów.
 8. Zmniejszenie zależności od zespołów IT i danych: Demokratyzacja zmniejsza zależność od specjalistycznych zespołów IT i danych do zapytań o dane i raportów, pozwalając tym zespołom skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.
 9. Efektywność kosztowa: Umożliwiając większej liczbie osób dostęp i korzystanie z danych, organizacje mogą zmniejszyć koszty związane z poleganiem na niewielkiej liczbie profesjonalistów danych.
 10. Ulepszone doświadczenia klientów: Dzięki szerszemu dostępowi do danych klientów, zespoły mogą lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje klientów, prowadząc do ulepszonych produktów, usług i doświadczeń klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, demokratyzacja danych może przekształcić organizację, czyniąc ją bardziej zwinna, świadoma i współpracująca, zwiększając jej zdolność do konkurowania w świecie opartym na danych.

Jakie są 4 sposoby na demokratyzację nauki o danych?

Oferują one możliwość demokratyzacji przetwarzania informacji poza granicami systemów komputerowych. Ale demokratyzacja musi być oparta na czterech komponentach: praktykach zarządzania danymi, architekturze danych, bezpieczeństwie danych i ochronie danych.

Czym jest zarządzanie danymi?

Zarządzanie danymi odnosi się do zarządzania dostępnością, użytecznością, integralnością i bezpieczeństwem danych w systemach przedsiębiorstw, opartym na wewnętrznych standardach i politykach danych, które również kontrolują użytkowanie danych. Skuteczne zarządzanie danymi zapewnia, że dane są spójne i godne zaufania oraz że nie są nadużywane. Jest to kluczowy element zgodności z regulacjami, szczególnie ważny w dziedzinach wrażliwych na dane, takich jak bankowość, opieka zdrowotna i rząd, aby wymienić tylko kilka.

Framework zarządzania danymi

 1. Frameworski zarządzanie danymi obejmuje kilka komponentów:
 2. Polityki i standardy: Ustalanie jasnych polityk i standardów dla zarządzania danymi. Obejmuje to sposób zbierania, przechowywania, przetwarzania i usuwania danych.
 3. Jakość danych: Zapewnienie dokładności, kompletności i wiarygodności danych. Obejmuje to procesy i narzędzia do czyszczenia danych, walidacji i wzbogacania.
 4. Dostęp do danych i bezpieczeństwo: Zarządzanie, kto ma dostęp do danych i ochrona ich przed nieautoryzowanym dostępem. Obejmuje to wdrażanie środków bezpieczeństwa danych i mechanizmów kontroli dostępu.
 5. Zgodność i zarządzanie ryzykiem: Zapewnienie, że użytkowanie danych jest zgodne z odpowiednimi przepisami i regulacjami, takimi jak RODO dotyczące danych osobowych w Europie. Obejmuje to regularne audyty i oceny ryzyka.
 6. Zarządzanie danymi: Przypisywanie ról i odpowiedzialności za zarządzanie danymi. Opiekunowie danych są odpowiedzialni za nadzór nad jakością danych, dostępem i egzekwowaniem polityk.
 7. Architektura danych i integracja: Ustalanie odpowiedniej architektury dla przechowywania i integracji danych. Obejmuje to decyzje dotyczące baz danych, magazynów danych i procesów ETL (Extract, Transform, Load).
 8. Zarządzanie zmianami: Zarządzanie zmianami w politykach, procesach i technologiach zarządzania danymi.
 9. Pomiar wydajności: Używanie metryk i KPI (kluczowych wskaźników wydajności) do oceny skuteczności inicjatyw zarządzania danymi.

Przykłady zarządzania danymi w praktyce

Usługi finansowe: Banki wykorzystują zarządzanie danymi, aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo transakcji finansowych oraz zgodność z regulacjami, takimi jak ustawa Sarbanes-Oxley. Opieka zdrowotna: Szpitale wdrażają zarządzanie danymi, aby zarządzać zapisami pacjentów, zapewniając, że są one dokładne i dostępne tylko dla upoważnionego personelu, zgodnie z przepisami HIPAA. Handel detaliczny: Firma detaliczna może używać zarządzania danymi do zarządzania danymi klientów, zapewniając, że są one dokładne, bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie prywatności, takimi jak RODO. Rząd: Agencje rządowe wykorzystują zarządzanie danymi do zarządzania danymi publicznymi, zapewniając przejrzystość, dokładność i przestrzeganie przepisów dotyczących danych publicznych. E-commerce: Platformy e-commerce wdrażają zarządzanie danymi do obsługi danych klientów, danych transakcyjnych i zapewnienia zgodności z różnymi regulacjami i standardami e-commerce. (Strategia zarządzania danymi jest kluczowa w świecie zdominowanym przez dane, w którym firmy polegają w dużej mierze na informacjach, aby podejmować decyzje, napędzać procesy i przestrzegać wymagań prawnych)

Główne korzyści z demokratyzacji danych Demokratyzowanie informacji w organizacji, gdzie wszystkie zestawy danych i wnioski są dostępne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich umiejętności technicznych czy działu, może przynieść liczne korzyści. Oto pięć kluczowych zalet:

Ulepszone podejmowanie decyzji: Gdy informacje są zdemokratyzowane, pracownicy na wszystkich szczeblach mają dostęp do danych, których potrzebują, aby podejmować świadome decyzje. Ten dostęp może prowadzić do lepszego podejmowania decyzji w całej organizacji, ponieważ pracownicy nie są już zależni od małej grupy specjalistów od danych do interpretacji i udostępniania wniosków. Skutkuje to bardziej zwinnej i świadomej sile roboczej. Zwiększona innowacyjność: Zdemokratyzowane dane mogą pobudzać innowacje, ponieważ pozwalają pracownikom z różnych działów na dostęp i analizę danych na nowe sposoby. Gdy pracownicy o różnych perspektywach mają dostęp do tych samych informacji, mogą współpracować bardziej efektywnie i opracowywać innowacyjne rozwiązania dla wyzwań biznesowych. Ulepszone zaangażowanie i wzmocnienie pracowników: Udostępnianie pracownikom dostępu do danych sprawia, że czują się bardziej cenieni i wzmocnieni. Sprzyja to kulturze zaufania i przejrzystości, ponieważ pracownicy rozumieją, że otrzymują narzędzia i informacje, których potrzebują do odniesienia sukcesu w swoich rolach. Może to prowadzić do wyższych poziomów zaangażowania pracowników i satysfakcji. Zyski efektywności i produktywności: Zdemokratyzowane informacje mogą prowadzić do znaczących zysków efektywności i produktywności. Pracownicy spędzają mniej czasu na oczekiwanie na spełnienie żądań danych przez zespoły IT czy danych i mogą zamiast tego uzyskiwać informacje, których potrzebują, kiedy ich potrzebują. Zmniejsza to wąskie gardła i przyspiesza proces przekształcania danych w działania.

Usprawnienie współpracy między działami biznesowymi a działem IT w projektach transformacyjnych Grupy Maspex poprzez automatyzację i analizę danych.

W niniejszym studium przypadku przedstawione zostaną wyniki projektu mającego na celu zdefiniowanie standardów prowadzenia projektów transformacyjnych oraz zaprojektowanie ekosystemów IT w Grupie Maspex. Grupa Maspex to firma działająca w branży spożywczej, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji szerokiego asortymentu napojów i żywności. Znana ze swojej innowacyjności i dynamicznego rozwoju, firma oferuje produkty wysokiej jakości pod wieloma znanymi markami (m.in Tymbark, Kubuś, Łowicz, Żubrówka czy Lubella)

Projekt ten został opracowany w celu standaryzacji współpracy między działem IT a jednostkami biznesowymi, poprzez analizę danych i w celu automatyzacji, oraz usprawnienia procesów zgłaszania i realizacji projektów. Przedstawione zostały również rozwiązania mające na celu wczesne wykrycie nierentownych i ryzykownych projektów, a także utworzenie jednego źródła wiedzy w postaci WIKI.

Wyzwania:

Standaryzacja procesu współpracy IT z Biznesem:

Aby skutecznie sprostać wyzwaniom rynkowym, Grupa Maspex zidentyfikowała konieczność utrzymania spójności i harmonii pomiędzy działami IT i biznesowymi jako jeden z kluczowych czynników sukcesu. Firma postanowiła zrewidować standardy współpracy, zidentyfikować i wyeliminować przeszkody w realizacji projektów, a także wprowadzić jednolity system zbierania oczekiwań od klientów wewnętrznych. Dzięki temu zamierza usprawnić efektywność interfejsu komunikacyjnego między działami IT i biznesowymi.

Zróżnicowane wymagania od jednostek biznesowych:

Wyzwaniem okazała się konieczność dokładnego i jednoznacznego określenia specyfikacji wymagań projektowych przez jednostki biznesowe. Precyzyjne definiowanie wymagań jest kluczowe, aby umożliwić efektywną pracę zespołu projektowego, wyraźne określenie zakresu prac, minimalizację błędów w finalnym produkcie oraz efektywne zarządzanie kosztami i czasem realizacji projektu. Pojawiła się potrzeba automatyzacji tego procesu oraz kwantyfikacji oceny innowacyjnych koncepcji.

Niewystarczająca standaryzacja wskaźników postępu w projektach rozwojowych:

W toku prac pojawiła się potrzeba zdefiniowania katalogu wskaźników postępu w projektach rozwojowych aby ułatwić monitorowanie oraz ocenę postępów. Posiadanie odpowiednich wskaźników jest istotne, aby móc ocenić, czy projekt rozwija się pomyślnie czy też napotyka na wyzwania, kiedy powinien zostać wsparty dodatkowymi środkami, a kiedy zatrzymany i rozwiązany. 

Niekompletna lista ekosystemów IT:

Ekosystemy IT obejmują wszelkie zintegrowane aplikacje, systemy, oprogramowanie i usługi wykorzystywane w organizacji. Wyzwaniem jest stworzenie pełnej oraz aktualnej listy wszystkich ekosystemów IT w użyciu. Niekompletne zestawienie mogło utrudnić rozwój w obszarze zarządzania danymi, integracji systemów oraz potencjalne przeszkody w dalszym rozwoju infrastruktury IT. Należało wbudować w istniejące procesy zarządzania oprogramowaniem mechanizmy gwarantujące ciągły rozwój oprogramowania, zapewniając dostęp do najnowocześniejszych i rozwojowych platform. Celem było także zredukowanie kosztów utrzymania ekosystemów IT i ich jasna kategoryzacja z przypisaniem odpowiedzialności rozwoju ekosystemów.

Centralizacja wiedzy, danych i narzędzi

W organizacjach, szczególnie o dużym zasięgu i złożonej strukturze, pojawia się potrzeba scentralizowanego źródła wiedzy, takiego jak dobrze zarządzana platforma typu WIKI. Zamiast tego wiedza jest rozproszona w różnych dokumentach, plikach oraz na różnych serwerach. Katalogi wskaźników, procedury zgłoszenia koncepcji do działu IT, automatyzacja procesów – wszystkie te informacje potrzebne były w formie mikrolekcji dostępnych dla pracowników Grupy Maspex. 

Strategia wdrożenia zmian

Obszar: Standaryzacja procesu współpracy IT z Biznesem:

 1. Na początku przeprowadzono analizę obecnych procesów współpracy między działem IT a jednostkami biznesowymi.
 2. Wykorzystano dane historyczne i planowane, aby lepiej zrozumieć, w których obszarach procesu występują wyzwania, gdzie występują nieplanowane zatrzymania procesów i w jakich sytuacjach proces pozostaje bez efektu końcowego.
 3. Na podstawie analizy danych opracowano nowy model współpracy, uwzględniający odpowiednie, zautomatyzowany etapy komunikacji, zaangażowanie kluczowych interesariuszy, cykle feedbacku i proces zatwierdzania wymagań.
 4. Przygotowano zestaw rekomendacji, które po prezentacji przed Komitetem Sterującym składającym się z przedstawicieli zarządu, IT, zespołu Disruption oraz linii biznesowych, przełożono na plan działań z podziałem odpowiedzialności.

Obszar: Wsparcie Pracowników w procesie zgłaszania i wdrażania pomysłów na projekt rozwojowy:  

 1. Organizacja szczegółowych warsztatów i spotkań oparta była na analizie danych z dotychczasowych zgłoszeń i projektów rozwojowych.
 2. Wykorzystano dane historyczne, aby zidentyfikować powtarzające się, manualne czynności w procesie przyjmowania innowacyjnych zmian od kierowników linii biznesowych i pracowników Grupy Maspex
 3. Dane historyczne oraz planowane wcześniej projekty pomogły w precyzyjnym określeniu zmian jakie należy wprowadzić, aby proces zgłaszania i oceny projektów dla działu IT, był automatyczny oraz kwantyfikowalny.

Obszar: Zdefiniowanie wskaźników postępu w projektach rozwojowych:

 1. Do zdefiniowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) wykorzystano analizę wcześniejszych projektów w kilku liniach biznesowych Grupy Maspex
 2. Analiza danych historycznych pozwoliła określić, które projekty i w jakich konkretnym kontekście były najbardziej narażone na opóźnienia lub miały potencjał do automatyzacji.
 3. Przegląd wykorzystywanych wskaźników pozwolił na zdefiniowanie tych, które powinny zasilić katalog wskaźników, a także zaprojektować program wsparcia dla pracowników Grupy Maspex w zakresie zastosowania wskaźników w projektach operacyjnych i transformacyjnych.

Obszar: Opracowanie kompletnej listy ekosystemów IT

 1. Podczas audytu infrastruktury IT i zasobów systemowych analiza danych pomogła zidentyfikować istniejące ekosystemy IT oraz ich kategoryzację.
 2. Dane historyczne i bieżące były używane do tworzenia pełnej listy ekosystemów. W uzupełnieniu listy ekosystemów i wykorzystywanego oprogramowania pomogły wywiady pogłębione z pracownikami linii biznesowych i działów technologicznych.
 3. Zmapowanie wszystkich ekosystemów z wykorzystaniem platform Miro i Mural pozwoliło na zobrazowanie stanu obecnego, wskazanie na luki i potrzebę zbudowania automatycznych procesów opieki nad licencjami, aktualizacjami.
 4. Zidentyfikowana mapa pozwoliła na dyskusje na temat konieczności wylistowania oprogramowania, które w przyszłości powinno być zastąpione przez bardziej nowoczesne oprogramowanie.

Obszar: Utworzenie jednego źródła wiedzy

 1. Przy tworzeniu scentralizowanej platformy typu WIKI wykorzystano analizę danych, aby zidentyfikować istniejące rozwiązania i ich możliwości rozwoju.
 2. Przygotowane zostały koncepcje integracji danych i informacji, które powinny być umieszczone w WIKI, tak aby pracownicy Grupy Maspex mogli doświadczyć projektowanych ułatwień w obszarze analizy danych z projektów, przygotowania i zgłaszania zmian transformacyjnych, kwantyfikacji procesów i doboru wskaźników projektowych.

Uzyskane rezultaty:

Obszar: Standaryzacja procesu współpracy IT z Biznesem:

 • Poprawa współpracy i zrozumienia między działem IT a jednostkami biznesowymi, co przyczyniło się do szybszego wdrażania nowych rozwiązań IT.
 • Standaryzacja i automatyzacja komunikacji pomiędzy zespołami, co pozwoliło na lepsze dopasowanie oczekiwań biznesowych do specyfiki procesów w dziale IT.
 • Zwiększenie zaangażowania kluczowych interesariuszy w synchronizację linii biznesowych i działu IT, co pomogło w osiągnięciu zdefiniowania oczekiwań dla wsparcia dla projektów.
 • Ograniczenie ilości zgłoszeń potrzeb opisanych w sposób niewystarczający lub fragmentarycznie, z niejasnymi wskaźnikami monitorowania

Obszar: Wsparcie Pracowników w procesie zgłaszania i wdrażania pomysłów na projekt rozwojowy:

 • Pełna automatyzacja procesu zgłaszania projektów operacyjnych i transformacyjnych, włącznie z automatycznym umieszczeniem skwantyfikowanych zgłoszeń na osiach magic quadrant
 • Przejrzystość procesów procedowania zmian transformacyjnych, poprzez zautomatyzowany proces kwalifikacji projektów i umieszczania ich w katalogu projektów realizowanych i budżetowanych
 • Zestaw wskaźników przypisywanych do zgłaszanych zmian, pozwolił na koncentrację projektów na realizacji strategicznych celów Grupy Maspex. Jednocześnie wyeliminowano realizację projektów, które nie przyczyniają się do poprawy istotnych dla Grupy wskaźników.

Obszar: Zdefiniowanie wskaźników postępu w projektach rozwojowych:

 • Poprawa nadzoru nad postępem projektów i identyfikowanie problemów na wczesnym etapie, co pozwala na zamykanie projektów we wczesnych fazach lub kontynuację w zmienionym zakresie.
 • Lepsze zarządzanie zasobami i budżetem, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów prowadzenia projektów operacyjnych i transformacyjnych.
 • Katalog wskaźników wraz z definicjami i zastosowaniami pozwolił na ukierunkowanie działań na takie projekty, które ze swej natury są strategicznie istotne dla Grupy Maspex
 • Długoterminowa ocena wydajności zespołu projektowego, co pozwoliło na identyfikację silnych stron i obszarów do poprawy w realizowanych projektach. Katalog wskaźników, wsparł ten proces w sposób istotny.
 • Wyeliminowanie realizacji projektów, które nie spełniają warunków wymaganych, w tym nie realizują wskaźników umieszczonych w katalogu wskaźników.

Obszar: Opracowanie kompletnej listy ekosystemów IT:

 • Zdefiniowane ekosystemy IT z przydzielonymi odpowiedzialnościami za ich utrzymanie, rozwój i szkolenia. 
 • Podział oprogramowania na strategiczne i niestrategiczne pozwoliło na priorytetyzację w obszarze budżetowania, rozwoju i szkoleń. Oprogramowanie niestrategiczne, wyodrębnione jako oddzielne ekosystemy zostało objęte innymi zasadami utrzymania i rozwoju. 
 • Wyeliminowanie zdublowanego oprogramowania i rozproszonych licencji wpłynęło na obniżenie kosztów utrzymania oprogramowania
 • Przygotowano listę oprogramowania nowoczesnego, które zastąpi platformy niespełniające wymagań w obszarze automatyzacji i analizy danych. 

Obszar: Utworzenie jednego źródła wiedzy – WIKI:

 • Centralizacja informacji w obszarze procesów, zasad, wskaźników i wymagań stawianych przed realizacją projektów operacyjnych i transformacyjnych. 
 • Publikacja mikrolekcji pozwalających w self-learningu nowo zaprojektowanych procesów, wskaźników i zasad w obszarze ekosystemów IT i monitorowania projektów. 
 • Szybsza absorpcja nowopowstałych zasad w Grupie Maspex